NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nood-Holland investeert in 2015 bijna 50 miljoen euro in groen

3 dec 2014

Op 2 december hebben Gedeputeerde Staten het Programma Groen 2015-2019 vastgesteld. GS willen in 2015 bijna 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor groene projecten.

Het Programma Groen 2015-2019 (PG) vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. In het PG, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Ook in 2015 willen we een flinke impuls geven aan de uitvoering van de doelen in de Agenda Groen, zoals het onverkort aanleggen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS), het treffen van maatregelen in Natura2000-gebieden en diverse recreatieve projecten. Dat is belangrijk, want het groen op de kaart van Noord-Holland draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk leefomgeving.” Provinciale Staten nemen naar verwachting in februari een besluit over het Programma Groen.

Overzicht projecten
Het Programma Groen biedt een overzicht van de voortgang met betrekking tot de realisatie van groene projecten waar de provincie aan bijdraagt of die ze zelf uitvoert. In het PG 2015-2019 zijn diverse NNN-projecten opgenomen. Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden (het Europese netwerk van natuurgebieden), recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden, onder andere door het aanleggen van fietsbruggen en recreatieve fiets- en wandelroutes.
Zie www.noord-holland.nl/groen voor het volledige Programma Groen. Via een handige kaartviewer is tevens te zien aan welke groene projecten en plannen de provincie in uw eigen regio (mee)werkt.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet