NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden medio november bekend

27 okt 2006

Medio november worden de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de eerste 112 Natura 2000-gebieden bekendgemaakt. Nu de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs het Natura 2000-doelendocument heeft goedgekeurd, kan er vaart worden gemaakt met het publiceren van de besluiten.

Na publicatie van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten volgt een inzagetermijn van zes weken waarin betrokkenen een zienswijze kunnen indienen. De Minister van LNV stelt het aanwijzingsbesluit definitief vast, nadat alle zienswijzen verwerkt zijn. Tegen het vastgestelde besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over de Natura 2000-gebieden vindt u op de website van het ministerie van LNV.

Binnen drie jaar na publicatie van de definitieve aanwijzingsbesluiten moeten de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden zijn opgesteld. De opstellers zullen daarbij waarschijnlijk veel vragen hebben. In overleg met de andere bevoegde instanties voor de beheerplannen treft LNV dit najaar voorbereidingen voor de inrichting van een Steunpunt Beheerplannen, waar men met vragen terecht kan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet