NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wet Ammoniak en Veehouderij op de valreep aangenomen

2 nov 2006

De Wet Ammoniak en Veehouderij is op de valreep door de Tweede Kamer aangenomen. De wet is tot stand gekomen op basis van voorstellen van het IPO. Deze wet biedt nu het wettelijk kader voor het uitwerken en vaststellen van de Wav-kaarten door de provincies.

Het initiatief van het IPO begin 2004, voor het opstellen van de proefkaarten voor de wet Ammoniak en Veehouderij, betekende een doorbraak. De patstelling tussen natuur en intensieve veehouderij werd hierdoor doorbroken. Na de presentatie van de proefkaart in april 2004 door gedeputeerde Lokker aan de Tweede Kamer is dit door het ministerie van VROM en het ministerie van LNV uitgewerkt tot een wetsvoorstel.

In de laatste stemming van de Tweede Kamer is de Wet Ammoniak en Veehouderij aangenomen. De wet is slechts op twee onderdelen geamendeerd. Het amendement van der Vlies regelt nog een aantal losse eindjes rond de convenantgebieden die stammen uit de Interimwet Ammoniak en Veehouderij. Het amendement van kamerleden Koopmans en van der Vlies beperkt de mogelijkheden om natuurgebieden kleiner dan 50 hectare alleen op grond van hun onderlinge samenhang aan te wijzen tot beschermd gebied.

Zodra de Wet Ammoniak en Veehouderij ook door de Eerste Kamer is aangenomen kunnen de provincies aan de slag met de formele procedures om de Ammoniakkaarten vast te stellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet