NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek wijst uit: Nederland mag geen (stads)park worden

15 nov 2006

Nederlanders vinden het platteland zeer belangrijk. Het is goed zoals het is. Boeren moeten er ruim baan krijgen om te kunnen produceren. Het vertrouwen in de provinciale overheid als sturende kracht in het landelijk gebied is groter dan die in gemeenten of rijksoverheid.

Dit zijn enkele verrassende uitkomsten uit het onderzoek dat Interview NSS deed in opdracht van de provincies Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel en de Unie van Waterschappen in het kader van de landelijke reconstructiecampagne. Het onderzoeksrapport 'Opvattingen over het platteland', wordt vanavond, bekend gemaakt tijdens het Reconstructiefestival 'Buiten Gebeurt Het!' in Voorthuizen (Gld).

Boeren en platteland
De Nederlanders vertrouwen het platteland toe aan de boeren. Tweederde is van mening dat het platteland vooral van de boeren is en dat ze er ruim baan moeten krijgen om te kunnen produceren. Ook vindt tweederde dat er in Nederland plaats is voor intensieve veehouderij. Daarnaast vindt 90 % van de Nederlanders dat de overheid boeren beter moet belonen om voor de natuur te zorgen.

Natuur en platteland
Bijna driekwart van de mensen vindt dat het platteland van Nederland mooi is zoals het is. Drie kwart van de Nederlanders noemt als bedreiging voor het platteland dat het wordt volgebouwd. 61% is bang dat de natuur steeds minder wordt. De meeste mensen vinden dat er meer natuur moet worden aangelegd. 83% vindt dat de rust en de natuur het belangrijkst aan het platteland. Negen op de tien mensen vindt dat het platteland geen groot stadspark mag worden.

Nederlanders, recreatie en platteland
Over het algemeen vindt men het platteland belangrijk tot zeer belangrijk. Vierenveertig procent van de Nederlanders denkt bij platteland als eerste aan koeien en op afstand (25%) aan boerderijen. Bijna driekwart van de Nederlanders recreëert met regelmaat op het platteland. 84% vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om te recreëren. Wandel-, fiets en drinkgelegenheden worden het meest gemist terwijl er voor kamperen voldoende mogelijkheden lijken te zijn.

Overheid en platteland
De meeste mensen vinden dat de overheid een sturende rol dient te hebben op het platteland. Landelijk heeft men het meest vertrouwen in de provincie om de ontwikkelingen in het platteland te sturen. Het minste vertrouwen is er in de rijksoverheid.

Provinciale verschillen
Limburgers vinden minder (57%) dan anderen (Utrecht 72%) dat de boeren de ruimte moeten krijgen om te produceren. In Utrecht vinden relatief veel mensen 26% dat er geen plaats is voor intensieve veehouderij terwijl er in Gelderland veel mensen (78%) wonen die wel een plaats hiervoor zien. In Limburg voelt men wat minder voor het idee dat boeren beloond moeten worden om voor de natuur te zorgen. In Utrecht (17%) en in sterk stedelijke gebieden (11%) zien ze minder bedreigingen voor het platteland en maken ze er zich in mindere mate zorgen over. Overal vindt men het platteland mooi is zoals het is en wil men niet dat Nederland een groot stadspark wordt. De meeste mensen willen meer natuur in Nederland (79%), maar in Overijssel is dit aandeel kleiner (69%). Slechts 3% van de mensen uit Overijssel en Gelderland zeggen niks met het platteland te hebben. In Utrecht is dit 11%. Brabanders en Limburgers recreëren het vaakst op het platteland en Utrechters het minst. In Noord- Brabant (80%), hebben meer mensen dan gemiddeld (72%) de mening dat de overheid een sturende rol moet hebben op het platteland. Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in de provincie als sturende kracht. Vooral in Noord-Brabant en Limburg heeft men een groter vertrouwen in de provincie terwijl in Utrecht en Gelderland men juist het meest op de gemeente vertrouwd. De rijksoverheid geniet overal duidelijk minder vertrouwen.

Debat
Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen worden tijden het Reconstructiefestival 'Buiten Gebeurt Het!'de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt en vormen ze onderwerp van discussie. De gedeputeerden Jan Pieter Lokker (Utrecht) en Harry Keereweer (Gelderland), Utrechtse en Gelderse Statenleden en vanzelfsprekend de mensen die er dagelijks mee bezig zijn gaan hierover met elkaar in debat. Tijdens het evenement worden ook de kansen die er liggen in het landelijk gebied besproken en uitgelicht. Voorbeelden van benutte kansen zijn o.a. de zes genomineerde projecten die er gepresenteerd worden en waarvan de winnaar op de avond de 'Buiten Gebeurt Het-Bokaal' in ontvangst mag nemen.

Reacties maatschappelijke organisaties op onderzoeksrapport `Opvattingen over het platteland'.

Het platteland is belangrijk, ook voor mensen uit stedelijke gebieden. Dat rust, ruimte en economie samen moeten gaan, geeft aan dat Nederlanders vinden dat de agrarische sector bestaansrecht heeft en `verantwoordelijk' is voor het aanzien van het platteland, zo reageren de ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) op de resultaten van de onderzoek naar de opvattingen over het platteland. Woordvoerder Murco Mijnlieff: ,,Het beleid van beide ministeries is gericht op een vitaal platteland. Nederlanders vinden, ook volgens deze enquête, dat het platteland wordt volgebouwd. Nederland blijft een klein land waar gewoekerd moet worden met ruimte om de economie draaiende te houden. De woningmarkt is krap en de woonwensen worden ook steeds hoger. De nota Ruimte biedt zowel eisen aan de kwaliteit van het landschap als ruimte voor kwaliteit in de uitbreiding." De provincies hebben na 1 januari 2007 het voortouw in de ontwikkeling van het platteland. Ze krijgen daarvoor van het rijk 3,2 miljard euro voor de komende zeven jaar. De provincies weten beter wat er speelt op het platteland en kunnen dus maatwerk bieden. Dit komt overeen met de enquêteresultaten, aldus de ministeries. Ook Nederlanders vinden dat de regie bij de provincies moeten liggen. Mijnlieff: ,,Het platteland heeft ook een duidelijke recreatieve aantrekkingskracht. Daarbij is de boer de beheerder van het landschap die daarvoor een vergoeding mag krijgen, aldus het onderzoek. Daarnaast moet de boer de ruimte krijgen en is intensieve veehouderij geen taboe. Het is die verscheidenheid aan functies, landbouw, recreatie en natuur, die het platteland draagt. Het ministerie van LNV en VROM ondersteunen deze functies ook en stimuleren waar nodig het ondernemerschap. Zo steunt het ministerie van LNV een project om de koe rendabel in de wei te houden."

LTO Nederland, de belangenorganisatie voor de agrarische sector, is verheugd over de bevindingen van het onderzoek. Woordvoerder Jack Luiten noemt het rapport `een mentale oppepper'. ,, Het is opvallend dat tweederde van de mensen vindt dat het platteland vooral voor de boeren is en dat zij daar hun inkomen moeten kunnen verdienen. Intensieve veehouders hebben het de laatste jaren heel zwaar gehad door alle negatieve publiciteit. Vooral in deze verkiezingstijd worden ze vaak weer weggezet als dierenmishandelaars, met name door de Partij van de Dieren. Maar de meeste mensen vinden blijkbaar toch dat boeren gewoon varkens en kippen moeten kunnen houden. Daar zijn wij heel blij om."

Ook het feit dat negen op de tien mensen meent dat de overheid de boeren meer moet belonen om voor de natuur te zorgen, doet de landbouworganisatie goed. ,,Boeren zullen meer en meer extra prestaties gaan leveren ten behoeve van de natuur en het landschap. Natuurlijk moeten ze hiervoor dan een compensatie krijgen.", aldus Luiten. Een belangrijk signaal voor de boeren vindt hij het grote belang dat de samenleving hecht aan koeien in de wei. ,,Melkveehouders moeten hun koeien zoveel mogelijk buiten houden, dat is van grote waarde voor de toekomst van de boeren. Burgers willen graag koeien zien grazen en dat mogen we niet onderschatten."

Wouter van Eck, woordvoerder van Milieudefensie, constateert dat veel Nederland het platteland waarderen, maar ook bezorgd zijn over het volbouwen en de achteruitgang van de kwaliteit van de natuur. ,,Dat zijn ook de punten die ons aan het hart gaan en waarvan wij vinden dat de overheid de open ruimte beter moet beschermen en de natuur meer kansen moet geven. Dat zien wij het liefst gecombineerd met een levensvatbare, milieu- en diervriendelijke landbouw. Wij vinden dat de overheid de regie over het platteland niet teveel uit handen moet geven, maar juist de groene functies als landbouw, natuur en recreatie beter moet combineren. Mensen vinden het belangrijk dat er nieuwe natuur wordt ontwikkeld, dat blijkt ook uit onderzoek. De overheid moet daar serieus werk van gaan maken en duidelijk kiezen voor het landschap en de natuurwaarden die we willen behouden."

De coalitie `Nederland Actief', bestaand uit de ANWB, NOC*NSF, Zorgverzekeraars Nederland en Staatsbosbeheer, maakt zich sinds 2005 samen sterk voor meer ruimte om te bewegen en actief te zijn. Woordvoerster Sandra Meeuwsen: ,,Dit onderzoek wijst opnieuw uit dat wandel- en fietsgelegenheden op het platteland het meest worden gemist. De uitdaging is om aan deze behoefte te voldoen zonder het landelijke karakter van het platteland te verliezen. Immers, 9 op de 10 Nederlanders vindt dat het platteland géén groot stadspark mag worden. Dit is wat ` Nederland Actief' betreft alleen mogelijk als de recreatieve functies van het platteland niet dominant worden gemaakt bij de reconstructie van agrarische gebieden. Toegankelijkheid blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt. Zo zouden de waterschappen de schouwpaden langs grote watergangen open moeten stellen voor wandelaars, fietsers en ruiters. De aanleg van `nieuwe natuur' is wat ons betreft een enorme uitdaging, waarbij wel bestuurlijk lef is vereist om tegenwicht te bieden aan economische belangen op de korte termijn. Het onderzoek toont ook aan dat de gemiddelde Nederlander weinig vertrouwen heeft in de rijksoverheid, als het gaat om de aansturing van de reconstructie van het platteland, aldus Nederland Actief. ,,Deze constatering biedt het rijk de kans om haar imago te verbeteren, bijvoorbeeld door bij provincies en gemeenten aan te dringen op participatie van burgers en betrokkenen bij de fase van planontwikkeling. Ook tijdens de fase van het bij elkaar brengen van verantwoordelijke partijen voor een slagvaardige aanpak van de reconstructie is een aanjagende, sturende rol van de rijksoverheid gewenst.", aldus de samenwerkingsorganisatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet