NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

34 miljoen voor Flevoland uit het Eu fonds regionale ontwikkeling

30 november 2006

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft ingestemd met het Operationeel Programma Landsdeel West voor de periode 2007-2013. Flevoland maakt deel uit van dit programma en ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bedrag van 34 miljoen euro. De provincie zelf draagt 10,5 miljoen bij aan dit programma en het rijk 7,5 miljoen. Ook door gemeenten en private partijen zal aan dit programma worden bij gedragen. De verwachting is dat de totale investering kan oplopen tot ca. 85 miljoen euro. Voor het gehele landsdeel West inclusief de 4 grote steden zal de totale investering ca. 770 miljoen euro bedragen, waarvan ca. 310 miljoen uit het EFRO. Voor het huidige Europees programma 2000-2006 ontvangt Flevoland uit het EFRO 82 miljoen euro.

Het operationeel deel van het nieuwe programma kent 3 inhoudelijke prioriteiten: 1. Kennis, innovatie en ondernemerschap, 2 Attractieve regio's en 3. Attractieve steden.

- Voor prioriteit 1 kunnen projecten worden ingediend die te maken hebben met ondernemerschap, (technische milieu) innovaties en kansrijke clusters, zoals composieten, geomatica, medische technologie en lifescience in Flevoland. Voor kennis en innovatie is in het nieuwe programma ongeveer hetzelfde bedrag (circa 15 miljoen euro) beschikbaar als in de huidige periode. Het gehele landsdeel West kan projecten indienen onder deze prioriteit.

- Voor prioriteit 2 (circa 3,4 miljoen euro) kunnen projecten worden voorgedragen die vallen onder de economische kerngebieden. Projecten die ingediend kunnen worden moeten te maken hebben met economische vitaliteit en groen en water om de stad.

-Onder prioriteit 3 ( circa 12 miljoen euro) vallen alleen de steden die behoren tot het zogenaamde "grote steden beleid". Lelystad valt onder dit beleid en op verzoek van de provincie heeft de minister van economische zaken erin toegestemd om ook Almere in de gelegenheid te stellen projecten in te dienen. Projecten die te maken hebben met het verbeteren van vestigingsklimaat en het leefklimaat in wijken en het benutten van arbeidspotentieel kunnen onder deze prioriteit worden ingediend.

De eindverantwoordelijkheid van het hele programma komt te liggen bij het college van b. en w. van de gemeente Rotterdam. De 4 grote steden voeren hun eigen programma uit. De uitvoering van het regionale deel van het programma gebeurt door het "Programmabureau West Regio" als organisatieonderdeel van de provincie Flevoland. Daardoor blijft de deskundigheid in Flevoland zo veel mogelijk gehandhaafd.

Naast dit programma ontvangt de provincie Flevoland ongeveer 20 miljoen euro voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied ten behoeve van plattelandsontwikkeling.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet