NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurherstelprogramma Westerschelde opnieuw in discussie

22 nov 2006

WesterscheldeIn Zeeland werkt het provinciaal bestuur sedert begin 2006 aan de uitwerking en concretisering van de natuurherstelplannen voor het (Wester-)Schelde-estuarium, zoals die zijn afgesproken in de Verdragen met Vlaanderen van medio 2005. De kernopgave bestaat uit het zoeken, begrenzen, verwerven en inrichten van circa 600 ha. landbouwgebied, dat moet worden omgezet in estuariene natuur. Nadat de zoekgebieden voor de beoogde ontpolderingen waren vastgesteld, is onder de betrokken boeren en grondeigenaren een luidruchtig verzet ontstaan tegen de voorgenomen plannen.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft een aantal leden van de Tweede Kamer, onder invloed van de protesten van lokaal betrokkenen, de plannen voor natuurherstel langs de Westerschelde opnieuw ter discussie gesteld. Kamerlid van der Staay (SGP) diende een motie in, waarin de regering werd gevraagd af te zien van de voorgenomen plannen en zich in te spannen voor alternatieven die op een breder draagvlak in Zeeland konden rekenen. Ondanks het feit dat de motie haaks staat op de eerder door dezelfde Tweede Kamer geaccordeerde Ontwikkelingsschets 2010 Ún strijdig is met de internationale verdragen, bleek een verrassende meerderheid van de fracties deze motie te steunen; SGP, CDA, VVD, LPF, CU en SP. Voorlopig heeft minister Veerman, eindverantwoordelijk voor het natuurherstelprogramma, niet willen reageren op de motie die hij de Kamer ten sterkste heeft ontraden. Hij wacht in ieder geval op het advies van een commissie van wijzen (de Commissie Maljers) die al eerder van de provincie Zeeland de opdracht heeft gekregen om (nogmaals) te bezien of er andere mogelijkheden zijn voor herstel van estuariene natuur dan de voorgestelde ontpolderingen. Dit advies wordt omstreeks eind november verwacht.

Op grond van eerdere onderzoeken, waarbij alle denkbare alternatieven een voor een zijn bestudeerd en afgevallen, valt te voorzien dat de discussie over ontpolderen ook na 'Maljers' nog wel even zal worden voortgezet, zeker tot na de verkiezingen voor Provinciale Staten medio mei 2007.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet