NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Behoud door ontwikkeling: Provincie Limburg investeert in kwaliteit van het landschap

23 november 2006

De Provincie Limburg werkt op meerdere fronten aan het verbeteren van de landschapskwaliteit in Limburg. De vandaag gepresenteerde landschapsvisie Zuid-Limburg is een project dat de Provincie Limburg, samen met de Wageningen Universiteit heeft ontwikkeld. Het beschrijft hoe de bijzondere kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap versterkt kunnen worden. Gedeputeerde Ger Driessen: 'Wij zijn ons bewust van het gevaar van verrommeling in het landschap, zeker in een sterk verstedelijkt gebied als Zuid-Limburg. Voor de Provincie is het een continue uitdaging om kwaliteitsverbetering van het landschap evenwichtig te combineren met ruimtelijke ontwikkelingen.

Het verbeteren van de landschapskwaliteit is niet vanzelfsprekend en vormt een continue uitdaging. In de landschapvisie zijn voorstellen uitgewerkt om de bijzondere kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap te versterken als basis voor toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De Provincie geeft hiermee invulling aan de begrippen 'behoud door ontwikkeling' en 'bescherming van kernkwaliteiten zoals deze voor het nationaal landschap Zuid-Limburg door Rijk en Provincie zijn geformuleerd. Het is een groen raamwerk, bestaande uit dalen, steile hellingen en beplantingen rondom de dorpen. Dat raamwerk accentueert de natuurlijke en cultuurhistorische structuur van het landschap, biedt ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie en verschaft de cultuurhistorische objecten een duurzaam karakter. Bij de totstandkoming van deze visie is de bijdrage van de bewoners van Zuid-Limburg onmisbaar geweest. De landschapsvisie Zuid-Limburg is een samenwerkingsproject met Wageningen universiteit en is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

Gedeputeerde Driessen: De Landschapsvisie Zuid-Limburg en het recent opgestelde Landschapskader voor Noord- en Midden-Limburg zijn beiden een hulpmiddel om de verbetering van de landschappelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in het landelijk gebied actief invulling te geven. Daarnaast werken wij op andere fronten aan kwaliteitsverbetering van het landschap in de hele provincie Limburg. Een voorbeeld: Bij ruimtelijke ontwikkeling werd voorheen vooral getoetst op regels. Nu laten we een ontwikkeling in het landelijk gebied alleen toe als er per saldo een betere omgevingskwaliteit ontstaat. Een voorbeeld van zo'n ontwikkeling is het slopen van circa. 640.000 m2 landschapsontsierende stallen in heel Limburg in het project 'Ruimte voor Ruimte'. Een ander voorbeeld: het instrument Bouwkavel Op Maat+. Hierin zijn in de afgelopen 3 jaar, als tegenprestatie voor de uitbreiding van 150 agrarische bedrijven, veel landschapsverbeterende maatregelen uitgevoerd.

Ik heb het dan over de totstandkoming van circa 36 km haag, 10 km laanbeplanting, 27 ha bosbeplanting, ruim 3.400 solitaire bomen, 13 ha weiland en hoogstamboomgaard. Daarnaast is ruim 30.000 m2 bebouwing gesloopt.

Niet alleen binnen ruimtelijke ontwikkeling maar ook binnen plattelandsontwikkeling pakt de Provincie landschapskwaliteit ambitieus op. De doelstellingen zijn vastgelegd in het provinciale meerjarenprogramma die voor de komende 7 jaar is opgesteld. Behoud en ontwikkeling van natuur en landschap zijn hierin speerpunten. Een van de meest omvangrijke onderdelen hiervan is de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast worden bijvoorbeeld in Noord- en Midden-Limburg tientallen gemeenten gestimuleerd tot het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan en worden pilots uitgevoerd om concentratiegebieden voor glastuinbouw goed in te passen in het landschap. In zowel Noord/Midden als Zuid-Limburg zijn regelingen opgesteld om in de komende 7 jaar ongewenste bebouwing te slopen en daarmee verrommeling tegen te gaan. In het reconstructiegebied gaat het om een doelstellingen 50.000 m2 met bijbehorende subsidie van 1.000.000,- euro, voor de plateaus van Zuid-Limburg om nog eens 15.000 m2 en een overheidsinvestering van 300.000,- euro. Daarnaast worden bijvoorbeeld in Zuid-Limburg projecten uitgevoerd om holle wegen, hellingbossen en mergelgroeves te herstellen; allemaal projecten om de authenticiteit van het landschap te behouden en waar nodig te herstellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet