NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg is klaar voor ontwikkelingsplanologie

24 november 2006

Limburg is voorbereid op een nieuwe aanpak van ruimtelijke plannen: provincie en gemeenten werken slagvaardiger en meer ontwikkelingsgericht dan voorheen in het ruimtelijk beleid. Met dit motto hebben provincie en 45 gemeenten in evenzoveel voorbeeldprojecten samengewerkt aan het realiseren van ruimtelijke initiatieven in Limburg. Sinds medio vorig jaar hebben zij hiermee samen ervaringen opgedaan in de ‘Praktijkschool voor ontwikkelingsplanologie’. Het eindrapport daarvan geeft een goed beeld van het gezamenlijk leer- en ontwikkelproces en de visies van vele betrokkenen.

Het eindrapport met ervaringen en aanbevelingen is voor bestuurders en ambtenaren van provincies en gemeenten bedoeld als leidraad bij het implementeren van ontwikkelingsplanologie. Het rapport is deze week naar alle gemeenten gestuurd, samen met een uitnodiging om gezamenlijk de volgende stap te zetten in het leer- en ontwikkelproces. Gedeputeerde Ger Driessen wil begin 2007 samen met RO-wethouders van Limburgse gemeenten en hun ambtelijke ondersteuning tijdens een tweedaagse studiereis naar Lille verdere werkafspraken maken over ontwikkelingsgericht werken in de ruimtelijke planning. Ontwikkelingsgericht werken wordt daarmee de standaard, verwacht de Provincie.

‘Praktijkschool’
De Nota Ruimte en de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) van het Rijk luiden een tijdperk met een nieuwe sturingsfilosofie in. Belangrijk kenmerk daarvan is dat overheden samen met maatschappelijke organisaties en marktpartijen planontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen ter hand nemen. Bij deze vorm van ontwikkelingsplanologie staan niet de regels, maar de doelen centraal. Om deze verandering gestalte te geven, is binnen de provincie Limburg het ontwikkelingsprogramma Heroriëntatie Ruimtelijke Ordening (HRO) ingezet. Een van de doelen van dit verandertraject is om door efficiëntere organisatie van het voortraject in kortere tijd en met meer kwaliteit resultaten te kunnen realiseren bij de uitvoering van belangrijke ruimtelijke projecten in Limburg. Dat vergt nauwe samenwerking tussen gemeente en Provincie vanaf een vroeg stadium van het project.

Vanuit deze alliantie kan op basis van een gezamenlijke agenda gezocht worden naar de mogelijkheden – en zo nodig de grenzen – die de regelgeving biedt. Deze manier van werken in de planologie speelt zich niet alleen op kantoor af, maar vooral in het veld. Om deze reden is binnen het ontwikkelingsprogramma Heroriëntatie Ruimte

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet