NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken ammoniak en Natura 2000 gebieden

24 nov 2006

Rijk, provincies en gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van het ammoniakbeleid rond Natura 2000-gebieden. LTO-Nederland ondersteunt de afspraken. Op 1 maart 2007 ligt er een toetsingskader waardoor het voor de vergunningverlening helder wordt wat de mogelijkheden zijn. De afspraken zijn een uitwerking van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Er zijn al algemene ammoniakmaatregelen genomen voor het bouwen van stallen en het uitrijden van mest. Voor de kwetsbare natuurgebieden zijn extra beschermende maatregelen nodig. De komende drie jaar worden voor deze kwetsbare natuurgebieden ‘beheerplannen’ gemaakt. In de tussentijd gelden de afspraken die nu zijn gemaakt.

De afspraken voor deze periode zijn:

  • Voor elk Natura 2000 gebied wordt op grond van wetenschappelijke maatstaven bepaald hoeveel ammoniak het natuurgebied mag hebben.
  • Bedrijven mogen ontwikkelen tot de grens waar schade zou kunnen optreden voor het natuurgebied. Voor bedrijven in de buurt van het natuurgebied is die grens sneller bereikt dan voor bedrijven die verder van het natuurgebied afliggen. Uiteraard is het ook afhankelijk van de kwetsbaarheid van het natuurgebied.
  • Melkveehouders kunnen uitbreiden als ze grondgebonden zijn.
  • De overheden onderzoeken of het mogelijk is om de ammoniakruimte van boeren die hun bedrijf sluiten rond het natuurgebied beschikbaar te houden in het beheerplan voor landbouw en natuur. Op die manier wordt voorkomen dat er nieuwe ‘quotum-handel’ ontstaat in ammoniak rond een natuurgebied.
  • Op verzoek van de LTO-Nederland bekijkt de minister of het subsidiebedrag voor luchtwassers kan worden verdubbeld. Er is al 15 miljoen euro subsidie en 10 miljoen euro FES-gelden toegezegd voor luchtwassers.
  • De komende drie jaar worden beheerplannen gemaakt voor de Natura 2000 gebieden. Omdat rond de Peel zowel een hoge concentratie ammoniak in de lucht is én het natuurgebied kwetsbaar is, wordt als eerste het beheerplan voor de Peel gemaakt. Dit plan is in september 2007 klaar.

Effecten van de afspraken
Door deze maatregelen verwachten de partijen dat de hoeveelheid ammoniak rond de natuurgebieden daalt. Bedrijven die willen uitbreiden kunnen allerlei maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door het installeren van luchtwassers. Op die manier kunnen ze uitbreiden zonder dat de hoeveelheid ammoniak in de lucht toeneemt.

Uitstoot van ammoniak
Ongeveer de helft van de uitstoot van ammoniak komt uit de landbouw. Een ander deel van de ammoniak in de lucht komt uit het buitenland. De hoeveelheid ammoniak in de lucht varieert sterk per streek. Uit mest van vee komt ammoniak. In de kwetsbare natuurgebieden leidt dat tot ‘vermesting’ waardoor sommige plantensoorten verdwijnen. Vandaar dat er maatregelen nodig zijn om in de veehouderij rond de kwetsbare natuurgebieden de uitstoot van ammoniak te verminderen. Sinds oktober 2005 zijn veehouderijen verplicht om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan te vragen als de ammoniakuitstoot van het bedrijf significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000 gebied. In beheerplannen die de komende drie jaar worden gemaakt, komen afspraken te staan over het behoud van de kwetsbare natuurgebieden én wat de bedrijven in de omgeving aan ammoniak mogen uitstoten. De afspraken worden verder uitgewerkt. Allereerst worden ze bekeken op de juridische houdbaarheid en worden de mogelijke effecten wetenschappelijk onderbouwd. Ook zullen de afspraken aan de praktijk worden getoetst. Daarna worden de afspraken in Brussel voorgelegd.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet