NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene Brigade gaat stuwen in sloten controleren

30 nov 2006

De Groene Brigade gaat in de maand december controleren of de stuwen in sloten die zorgen voor ontwatering van de gronden op de juiste manier geplaatst zijn en beheerd worden. Diverse bedrijven in de natuurgebieden Mariapeel, Groote Peel en Sarsven de Banen worden bezocht. En van de taken van de Groene Brigade is de controle op de correcte naleving van de groene wet- en regelgeving zoals de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Al lange tijd wordt in samenspraak met (vertegenwoordigers van) agrarirs en milieuorganisaties gewerkt aan het verminderen van de verdroging van de Limburgse natuurgebieden. In dat kader zijn vorig jaar circa 250 (tijdelijke) vergunningen afgegeven om te mogen beregenen of om een drainage aan te leggen. Naleving van de voorschriften in deze vergunningen levert een duidelijke win-win situatie op. De voor verdroging gevoelige vegetaties in de natuurgebieden Mariapeel, Groote Peel en Sarsven de Banen krijgen te maken met minder sterke schommelingen in de grondwaterstanden terwijl de landbouwsector minder snel tot kostbare beregening van de gronden hoeft over te gaan. Door het slim gebruiken van stuwen in de sloten kunnen de vergunninghouders waterwinst behalen.

Om bovenstaande win-win situatie daadwerkelijk te bereiken is het noodzakelijk dat de vergunninghouders de voorschriften correct naleven. Vooral het beheer van de stuwen levert een grote bijdrage aan het behalen van de waterwinst. Om te achterhalen of die winst daadwerkelijk gehaald wordt, en de stuwen dus conform de voorschriften geplaatst zijn en beheerd worden, zet de Provincie Limburg de komende maand de Groene Brigade in. Zij zal diverse bedrijven gaan bezoeken die stuwen beheren in de hydrologische bufferzones van de natuurgebieden Mariapeel, Groote Peel en Sarsven de Banen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet