NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Comité Regio’s adviseert over biodiversiteit en plattelandsgemeenten

15 dec 2006

Het Comité van de Regio’s heeft in plenaire zitting op 6 en 7 december adviezen aangenomen over het tegengaan van biodiversiteitsverlies en over de rol van plattelandsgemeenten bij territoriale ontwikkelingen.

Biodiversiteit
In zijn laatste optreden als lid van het Comité van de Regio’s (sinds 1994) loodste rapporteur Wim van Gelder (commissaris der koningin in Zeeland) zijn rapport over biodiversiteit door de plenaire zitting. Van Gelder schreef een ambitieus rapport, waarin hij vier belangrijke ondersteunende maatregelen voorstelt, die het verlies aan biodiversiteit kunnen tegengaan. Hij adviseert een toereikende financiering, versterking van de beleidsvorming op Europees niveau, het opbouwen van partnerschappen en bewustmaking van het publiek. Het Comité van de Regio’s vindt dat biodiversiteit bijdraagt aan de identiteit van de regio’s in Europa en dat het een belangrijke basis is voor recreatie en toerisme. Het comité werd hierin ondersteund door eurocommissaris Dimas (milieu), die het rapport van Van Gelder verwelkomde.

Plattelandsgemeenten
Het platteland in Europa staat onder enorme druk van de steden. Die hebben steeds meer ruimte nodig voor woningbouw en economische groei. Tegelijkertijd heeft het landelijk gebied te maken met een leegloop door een gebrek aan werkgelegenheid. Het Comité van de Regio’s wil toe naar een evenwicht tussen duurzame landbouw en een dynamische economie in de stedelijke gebieden.

In een advies van de Italiaan Santarella vraagt het comité aandacht voor de problemen waar in het bijzonder kleine plattelandsgemeenten in Europa mee te maken hebben. Het wegvallen van bedrijvigheid tast de leefbaarheid aan. Het Comité van de Regio’s wil dat plattelandsgemeenten duurzame leefgemeenten worden. Deze gemeenten moeten erkenning en steun krijgen voor hun specifieke rol en hun groei. Het ondernemerschap op het platteland moet gestimuleerd worden volgens het comité. Op die manier kunnen culturele waarden, tradities en lokale gewoonten overeind blijven.

Versterken van vrijheid, veiligheid en recht: het Haags Programma
Burgemeester Opstelten van Rotterdam verdedigde zijn advies over de uitvoering en evaluatie van het Haags Programma. Eerder dit jaar nam de plenaire zitting een rapport van hem over dit onderwerp aan. Opstelten pleit onder meer voor heldere afspraken ten aanzien van de samenwerking tussen de Europese instellingen en de regionale en lokale overheden op het terrein van vrijheid, veiligheid en recht. Tevens dringt hij er op aan dat decentrale overheden geraadpleegd worden bij de totstandkoming van een waarschuwings- en informatienetwerk op het gebied van ‘critical infrastrucutre’.

Dialoog met Barroso
Op 7 december voerden het Comité en de koepels van decentrale overheden een uitgebreide dialoog met de voorzitter van de Europese Commissie Barroso over het werkprogramma van de commissie voor 2007. Barroso nodigde het Comité van de Regio’s uit om een bijdrage te leveren aan het debat over de herziening van de Europese begroting in 2008-2009.

Voor extra informatie: www.cor.europa.eu

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet