NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

430 Miljoen voor landelijk gebied naar Zuid-Holland

14 dec 2006

Het College van Gedeputeerde Staten en de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het provinciaal meerjarenprogramma (pMJP) voor investeringen in het landelijk gebied vastgesteld. In het Provinciaal Meerjarenprogramma (Pmjp) staat opgenomen hoe de provincie de 430 miljoen euro die het rijk over de periode 2007 - 2013 aan Zuid-Holland overdraagt wil uitgeven. De provincie krijgt over de komende zeven jaar de beschikking over het rijksgeld om plannen uit te voeren in het landelijk gebied.

De provincie gaat recreatiegebieden realiseren rond Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leiden. Zuid-Holland heeft met de betreffende gemeenten al afspraken gemaakt over locaties, financiering en planologische procedures, zodat deze plannen de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Gezien de grote behoefte aan groen rond de steden gaat de provincie, samen met de betrokken gemeenten en waterschappen, deze gebieden snel aanleggen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van het Bentwoud en de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer, de Eendragtspolder bij Rotterdam en het Eiland van Dordrecht.

Ook gaat de provincie meer nieuwe natuur ontwikkelen. Zo wordt aan de rand van Hoeksche Waard en Haringvliet natte natuur ontwikkeld, in het project Deltanatuur. Dit werkt als natuurlijke tegenhanger van de Deltawerken. In de Krimpenerwaard worden in laagliggende veengebieden natuur ontwikkeld, de landbouw krijgt in het overige deel van de polder de ruimte. Ook in Midden-Delfland komt extra natuur. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, die in 2018 in heel Nederland gereed moet zijn. Naast geld voor recreatie en natuur komt er ook geld voor landschap en landbouw, bijvoorbeeld in de Nationale Landschappen Groene Hart en Hoeksche Waard.

Op 18 december gaan alle provincies met het rijk een bestuursovereenkomst aan waarin de decentralisatie van het totale rijksbudget voor de inrichting van het landelijk gebied (ILG) wordt bekrachtigd. De provincie bepaalt vanaf 2007 de prioriteiten in het landelijk gebied. Naast de bijdrage van het Rijk heeft zij ruim 80 miljoen euro beschikbaar voor onder andere het realiseren van de recreatiegebieden bij grote steden, het Veenweidepact Krimpenerwaard en Deltanatuur. Ook de aanleg van de ontbrekende schakel in de A4 tussen Delft en Schiedam behoort bij de prioriteiten. Zowel Provincie als Rijk realiseren zich dat er niet voldoende geld is om alle noodzakelijke investeringen te doen en alle door de provincie met rijk en regio gemaakte afspraken in de periode 2007-2013 te realiseren, maar de provincie gaat intussen wel voortvarend aan de slag met grote projecten die klaar zijn voor uitvoering.

De partijen hebben afgesproken dat er in 2010 een tussentijdse evaluatie plaats vindt om te kijken of er, met name voor Recreatie om de Stad (RodS) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), meer geld beschikbaar is. Gedeputeerde Leen van der Sar (CDA) : "Ik vertrouw er op dat het rijk in 2010 wel meer middelen heeft om afspraken die tegen die tijd klaar zijn voor uitvoering ook waar te kunnen maken. We kunnen als provincie niet alles tegelijk maar ik doe waar ik met anderen al afspraken over heb gemaakt. Dat is niet voor niets, waar dynamiek is wil ik die ook belonen. Prioriteit hebben: Veenweidepact Krimpenerwaard, recreatie om de stad en Deltanatuur. Grondverwerving in de juiste hoeveelheid en in het juiste tempo is van cruciaal belang. Daarbij hoort ook het aanpassen van bestemmingsplannen om eventuele onteigening mogelijk te maken. De provincie zal alles op alles zetten om daar samen met de regio hoge prioriteit aan te geven". Het rijk zal de provincie in 2013 beoordelen op het behaalde resultaat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet