NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

SBIR budget beschikbaar voor Natuurvriendelijk werken

7 dec 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) doet in januari 2007 een oproep aan ondernemers, met name uit het MKB, op om voorstellen in te dienen voor innovatieve werkwijzen, producten en diensten waarmee schade aan de natuur bij het ondernemen en andere activiteiten in de open ruimte geminimaliseerd wordt.
Op het niveau van de (ontwikkeling van) materialen, technieken, machines en werkwijzen valt op het gebied van het beperken van schade aan de natuur nog veel winst te behalen. Het betreft niet alleen het verminderen van directe schade aan de natuur maar ook indirecte kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld door minder uitstoot van schadelijke stoffen of geluidsoverlast. Alle voorstelen die betrekking hebben op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe innovatieve natuurvriendelijke technieken en werkwijzen kunnen ingediend worden. Denk hierbij aan nieuwe technieken en werkwijzen voor:

  • Infrastructurele werken/bouwwerkzaamheden, zowel op land als water.
  • Waterbeheer, bijvoorbeeld visgeleiding
  • Het beheer van natuurlijke bronnen (visvangst, natuurbeheer, bosbouw, recreatie).
  • (Grond)watergebruik- en onttrekking.
  • Land- en tuinbouw.

Het ministerie van LNV daagt u uit als ondernemer uit via het Small Business Innovation Research (SBIR) programma een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in de vorm van nieuwe producten en/of processen. SBIR gaat uit van drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid, 2. onderzoek- en ontwikkeling en 3. commercialisatie, waarvan fase 1 en 2 ondersteund kunnen worden door de overheid. Meer informatie, ook over de selectiecriteria, vindt u in de handleiding SBIR http://www.senternovem.nl/SBIR/Publicaties/SBIR_Handleiding.asp De volledige oproep voor deze tender wordt begin januari 2007 op de website geplaatst.

Indienen voorstellen en meer informatie
Van 8 januari tot en met 16 februari 2007 kunt u uw voorstellen indienen bij SenterNovem. SenterNovem, afdeling IOP&TTI, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, tel. (070) 3 73 53 19.

In de middag op 18 januari is er een informatiebijeenkomst in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden.

Natuurvriendelijke werken
Het behoud van natuur staat zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda. Tegelijk is ook een sterke stimulans nodig om het tij te keren: nog altijd neemt wereldwijd de soortenrijkdom af en verdwijnt in rap tempo natuur. Veel schade aan de natuur bij specifieke ingrepen en activiteiten in de open ruimte, zoals bouwwerkzaamheden, infrastructurele werken, grondstoffenwinning, baggeren, visserij, landbouw, recreatie en waterhuishouding is te voorkomen. Meer informatie over het beleid op het gebied van biodiversiteit en natuurbeheer vindt u op www.minlnv.nl

SBIR is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie, Verkeer en Waterstaat, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via het Small Business Innovation Research Programma benut de overheid de innovatiekracht, creativiteit en het ondernemerschap in het MKB voor het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt het MKB gestimuleerd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet