NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kernkwaliteiten Nationale Landschappen op de kaart gezet

7 dec 2006

In de Nota Ruimte zijn twintig 'nationale landschappen' benoemd, gebieden met landschap van internationale betekenis. Het doel is om in deze gebieden de kwaliteit van het landschap te behouden en te ontwikkelen. Om dit doel te ondersteunen hebben het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en Alterra de kernkwaliteiten van de landschappen op kaart gezet en op cd-rom bijeen gebracht.

Kwaliteit van landschap behouden en ontwikkelen
De minister van VROM heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) gevraagd om samen met het Ruimtelijk Planbureau (RPB) de doelen van de Nota Ruimte te monitoren. Een van die doelen richt zich op nationale landschappen. De rijksoverheid heeft twintig nationale landschappen aangewezen om landschappen van internationale betekenis te behouden en te ontwikkelen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk mits de kernkwaliteiten van het landschap niet worden aangetast. In de Nota Ruimte heeft de rijksoverheid per landschap drie kernkwaliteiten aangegeven. Kwaliteit op kaart gezet

Om de uitwerking van de kernkwaliteiten te ondersteunen hebben experts van MNP en Alterra de kernkwaliteiten, zoals aangegeven in de Nota Ruimte, op kaart gezet. Op de cd-rom "Kernkwaliteiten nationale landschappen op de kaart gezet" is per nationaal landschap een set kaarten te raadplegen, die aangeven waar de kernkwaliteiten van nationale landschappen te vinden zijn. Hiervoor zijn zoveel mogelijk databestanden verzameld en in een geodatabase gezet. Ook is aangegeven welke databestanden beschikbaar zijn, of deze geschikt zijn voor monitoring en welke lacunes er nog bestaan. Overleg met Rijk en provincies

Het MNP wil dit materiaal met Rijk en provincies bespreken om een meetbare invulling van de indicator in de Monitor Nota Ruimte vast te stellen.

cd-rom bestellen

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet