NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor afspraken landelijk gebied Drenthe

20 dec 2006

Er staat de provincie Drenthe niets meer in de weg om met ingang van 1 januari aanstaande uitvoering te geven aan de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Provinciale staten stemden vandaag in met het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) en de Bestuursovereenkomst, waarin prestatieafspraken met het Rijk staan over de inrichting van het landelijk gebied.

Voor de inrichting van het landelijk gebied in Drenthe is voor de komende zeven jaar ongeveer 450 miljoen euro beschikbaar. GS hebben dit bedrag opgenomen in het pMJP. Het rijk stelt ruim 227 miljoen euro beschikbaar. De provincie legt daar bijna 40 miljoen bij en ongeveer 23 miljoen euro komt uit Brussel. De rest van het geld, ruim 160 miljoen euro, dragen gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij aan de realisering van de doelen die in de afspraken met het rijk zijn gesteld.

Met de inwerkingtreding van de Wet Inrichting Landelijk Gebied heeft de provincie in formele zin de regie over de beleidsuitvoering in het landelijk gebied. Er worden geen jaarlijkse uitvoeringscontracten meer gemaakt met de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Vanaf januari is het pMJP de basis voor een Prestatieovereenkomst, die jaarlijks tussen de provincie en de DLG wordt opgesteld. De ondertekening daarvan vindt morgen plaats. In deze overeenkomst zijn de werkzaamheden weergegeven die de DLG in 2007 gaat uitvoeren. De Prestatieovereenkomst regelt dus geen nieuwe investeringen, maar de uitvoering van de werkafspraken die horen bij de beschikbare middelen en wettelijke taken, waarover in het pMJP afspraken zijn gemaakt.

Tijdens een bijeenkomst in Groenekan, Utrecht, hebben de twaalf provincies afgelopen maandag hun handtekening gezet onder Bestuursovereenkomst met het Rijk. Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) deed dat namens de provincie Drenthe. Minister Veerman van LNV zette zijn handtekening mede namens de ministers van VROM, V&W en OCW.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet