NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie eist medewerking Wijdemeren aan Herstelplan Loosdrechtse Plassen

19 dec 2006 Maatregelen om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te verbeteren kunnen volgens Gedeputeerde Staten niet langer meer wachten. Daarom zijn zij bereid gebruik te maken van hun aanwijzingsbevoegdheid en de gemeente Wijdemeren op te leggen hieraan medewerking te verlenen. Want ondanks vele gesprekken zijn provincie en gemeente niet tot overeenstemming gekomen over het herstelplan. De gemeente is van dit besluit op de hoogte gesteld.

De Loosdrechtse Plassen zijn vertroebeld door zogenaamd 'zweefslib'. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat onderwaterplanten verdwenen zijn en dat het minder aantrekkelijk is om hier te zwemmen. Daarnaast slibben de jachthavens en vaarroutes dicht. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil de kwaliteit herstellen en daarom de plassen op drie plaatsen verdiepen (ontgronden). Voordeel van deze methode is dat het zweefslib bezinkt en er geen baggerslib in schaarse depots opgeslagen hoeft te worden. Op dit moment wordt nog incidenteel gebaggerd, een dure methode om de vaarwegen open te houden. Grootschalig baggeren zou tientallen miljoenen euro's kosten, een aanpak die financieel niet haalbaar is. Gedeputeerde Staten vinden het Herstelplan van AGV een effectieve en duurzame oplossing, die bovendien betaalbaar is ook.

Aanwijzing
GS hebben besloten tot het uiterste middel van een aanwijzing over te gaan na een proces van enkele jaren, waarin vele gesprekken hebben plaatsgevonden en onderzoeken zijn uitgevoerd om tot overeenstemming te kunnen komen. Uiteindelijk zijn gemeente en provincie niet tot overeenstemming gekomen over de wijze waarop het water in de Loosdrechtse Plassen hersteld moet worden. Uitstel zal volgens GS leiden tot onnodig tijdsverlies, waarmee het water alleen maar meer vertroebeld raakt. Terwijl de provincie wel wil en moet voldoen aan de Europese verplichtingen die opleggen dat de ecologische waterkwaliteit in dit gebied snel verbetert. Ook wil de provincie dat snel wordt gestart met de herstelwerkzaamheden zodat het water weer goed bevaarbaar is en de havens structureel weer goed bereikbaar worden. Omdat met de uitvoering van het Herstelplan belangen gediend worden die boven die van de gemeente uitstijgen, heeft het college van GS nu het voornemen over te gaan tot een aanwijzing.

De verantwoordelijk gedeputeerden Moens en Hooijmaijers hopen dat het niet zover zal komen. "Eerste stap in de procedure is overleg met de gemeenteraad. We hopen er alsnog samen uit te komen, zodat een aanwijzing niet nodig is. Maar wij zien wel de dringende noodzaak om snel met het herstelplan te beginnen. Voor de waterkwaliteit, maar ook voor de scheepvaart van groot belang. Daarom kiezen wij nu voor dit middel om de gemeente te bewegen mee te werken".

Geen overeenstemming
De gemeente verzet zich tegen dit plan omdat de verdiepingen niet effectief zouden zijn en er verzakkingen zouden kunnen plaatsvinden, en heeft een alternatief plan voorgelegd. De provincie vindt de alternatieve voorstellen echter onvoldoende soelaas bieden om de baggerproblematiek structureel op te lossen en de plassen helder te krijgen. Van diverse voorstellen van de gemeente is al gebleken dat ze technisch niet realiseerbaar zijn of teveel kosten. De overige voorstellen van de gemeente kunnen mogelijk, nadat ze op haalbaarheid zijn onderzocht, als ondersteunende maatregelen worden gerealiseerd. Bovendien zijn de argumenten van de gemeente weerlegd in diverse onderzoeksrapporten. De provincie heeft veel pogingen ondernomen om tot overeenstemming te komen, maar moet nu tot de conclusie komen dat de partijen het niet met elkaar eens zijn en ook niet zomaar zullen worden.

Verdere procedure
De provincie overlegt de situatie met de gemeenteraad van Wijdemeren en vraagt de Provinciale Planologische Commissie (PPC) om advies. De PPC is een wettelijk ingestelde commissie die de provincie adviseert over de ruimtelijke ontwikkeling in Noord-Holland. Hierna nemen Gedeputeerde Staten het besluit om wel of niet tot aanwijzing over te gaan. Als GS tot aanwijzing overgaan, dient de gemeenteraad een besluit te nemen om wel of geen medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan. Als de raad niet meewerkt, dan kan de provincie de rol van de gemeente hierin overnemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet