NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken rijk en provincie over landelijk gebied vallen tegen

22 dec 2006

Natuurmonumenten feliciteert de provincies met het tekenen van de zogeheten ILG-overeenkomsten. Rijk en provincies hebben met deze overeenkomsten afspraken gemaakt over de uitvoering van het beleid in het landelijk gebied in de periode 2007 tot en met 2013.

Meer grond aankopen
Ook over de aanleg van nieuwe natuurgebieden zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken vallen behoorlijk tegen. De overheid wil in 2015 alle gronden voor nieuwe natuurgebieden aangekocht hebben en in 2018 de Ecologische Hoofdstructuur afhebben. Dit is een aaneengesloten slinger van natuurgebieden door Nederland. Maar door gebrek aan geld op de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan in de periode 2007 tot en met 2013 maar de helft gerealiseerd worden. Dit zou beteken dat in twee jaar tijd, in 2014 en 2015, de andere helft gerealiseerd moet worden. Dat is vrijwel onmogelijk.

Snel nieuwe gebieden
Natuurmonumenten roept provincies op flink vaart te maken met de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Zij moeten zich niet te laten beperken door de afspraken die er nu liggen. Natuurmonumenten gaat er vanuit dat er te zijner tijd, op grond van bereikte resultaten, aanvullende afspraken met het rijk gemaakt worden. Natuurmonumenten bepleit bovendien dat de nieuwe regering een flink bedrag beschikbaar stelt voor de realisatie van een Groen-Blauw Netwerk in Nederland. Dit is een robuust netwerk dat natuur, landschap en water met elkaar verbindt. Van tuin tot duin en van stad tot wad.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet