NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stille revolutie in aanpak landelijk gebied

18 dec 2006

De komende zeven jaar worden er miljarden ge´nvesteerd in het landelijk gebied. De provincies krijgen het voortouw bij het maken van integrale plannen en het aanjagen van de uitvoering. Het Rijk en de twaalf provincies ondertekenden daartoe vandaag bestuursovereenkomsten, die een flinke impuls geven aan de verbetering van het landelijk gebied. Minister Veerman rondde hiermee - als co÷rdinerend bewindspersoon namens de ministeries van LNV, VROM, V&W en OCW - de grootste decentralisatie van de afgelopen jaren af, met als leidraad: 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De filosofie achter de decentralisatie is eenvoudig: gebieden centraal, regie bij provincies en rijksbudgetten ontschot. Het Rijk bundelt zijn budgetten voor het landelijk gebied en geeft de regie over de inzet ervan aan de provincies, die samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties zorgen voor de uitvoering van projecten. De 3,2 miljard van de rijksbegroting is samengebracht in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Daarnaast komt er via het Rijk 400 miljoen euro onder meer uit leningen voor particulier natuurbeheer, Europese fondsen en exploitatiewinst van grondbezit. Samen met de investeringen van de provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen is er de komende zeven jaar ongeveer 7,5 miljard euro beschikbaar voor de integrale aanpak van het landelijk gebied.

Slim combineren
Het Rijk schetst kaders en heeft een aantal doelen, onder meer op het gebied van milieu, water, recreatie en cultuurhistorie voor het landelijk gebied vastgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, agrarisch natuurbeheer, herstel van natuur en landinrichting waaronder kavelruil. Provincies, gemeenten, waterschappen en particuliere investeerders hebben ook plannen voor gebieden. Alle ambities zijn onder regie van de provincies samengebracht in provinciale meerjarenprogramma's. Op basis daarvan gaan de gebiedspartners aan de slag. Het ILG is daarmee niet alleen een financieel instrument, maar het staat ook voor een verandering van bestuurlijke verhoudingen in het landelijk gebied. In verschillende provincies is al ervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken die hieruit voortvloeit. Vijf provincies hebben onder de noemer 'Reconstructie, veranderend land' bijvoorbeeld gewerkt met gebundelde budgetten en gebiedsgerichte plannen.

Sneller resultaten in het landelijk gebied
Belangrijkste reden voor de decentralisatie is dat er door versnipperde regelgeving en verschillende subsidiestromen te weinig vooruitgang zat in het landelijke gebied. En dat terwijl de druk op het landelijk gebied toeneemt: er is steeds meer behoefte aan recreatieplekken, er is meer ruimte nodig voor water en er is aandacht gewenst voor de milieukwaliteit en het vitaal houden van de agrarische sector. Het ILG moet leiden tot snellere resultaten in het landelijk gebied.

Het Rijk volgt in de komende jaren de provincies of de Rijksdoelen gehaald worden. Na zeven jaar wordt de balans opgemaakt.

Meer informatie over het ILG staat op www.ilg.nu. Daar zijn ook verwijzingen te vinden naar voorbeelden van projecten op het platteland, evenals op www.gebiedsgerichtbeleid.nl of www.dereconstructie.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet