NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vangstquota tong en schol lager

21 dec 2006

Nederlandse vissers mogen in 2007 11.226 ton tong vangen op de Noordzee. Dat is 15% minder dan 2006. Het Nederlandse vangstquotum voor schol gaat met 12,5% omlaag naar 18.901 ton. Dit heeft de Europese Landbouw- en Visserijraad in Brussel vandaag besloten.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dit gezien de moeilijke omstandigheden waarin de visserij zich bevindt een verdedigbaar resultaat. Het compromis houdt rekening met de situatie van de visbestanden en biedt tegelijkertijd perspectief aan de visserijsectoren. Het is een stap in de richting van biologische en economische duurzaamheid.

Voor de Nederlandse vissector zijn tong en schol de belangrijkste vissoorten. 75 Procent van de totale vangsthoeveelheid van tong in de Europese Unie gaat naar de Nederlandse platvissector. Voor schol is dat 37%. Veerman noemt de verlaging van de vangsthoeveelheden een bittere pil voor de sector, maar noodzakelijk met het oog op de zorgelijke toestand van deze visbestanden. Een goede visstand is ook in het belang van de vissers.

Jaarlijks stellen de visserijministers tijdens de decemberraad de TACs (Total Allowable Catches oftewel toegestane vangsthoeveelheden) voor de verschillende vissoorten vast. Zij doen dat op basis van adviezen van internationale visserijbiologen van de International Council on the Exploration of the Sea (ICES), de Scientific Technical Economical Committee on Fisheries (STECF), en de Regionale Advies Comits. De TAC wordt volgens een vaste verdeelsleutel in nationale quota opgedeeld en aan de lidstaten toegewezen.

Voor andere platvissoorten in de Noordzee zoals tarbot, griet, schar, bot, witje en tongschar heeft de raad een gelijkblijvende vangsthoeveelheid afgesproken. Die voor blauwe wijting gaat van 64.053 ton in 2006 naar 51.951 ton komend jaar.

Veerman heeft zich tijdens de raad vooral ingezet op meerjarige stabiliteit van TACs, behoud van het aantal dagen dat de boomkorvloot mag uitvaren (de zeedagen), en stimulering van duurzame visserij.
De visserijministers hebben afgesproken dat het aantal zeedagen met gemiddeld 10% naar beneden gaat. Veerman heeft aangegeven dat vanwege de specifieke situatie in Nederland (onder andere individuele quota) de vissers de dagen hard nodig hebben om het quotum op te vissen. De raad stemde uiteindelijk in met een reductie van 8% voor de Nederlandse vloot.

De ministers zijn verder overeengekomen dat de lidstaten het aantal kotters met een pulskortuig mogen uitbreiden met 5%. De pulskor is een vistuig waarbij tong en schol met behulp van elektrische pulsjes los komen van de zeebodem. Gebruik van de pulskor leidt tot minder bodemberoering, aanzienlijke besparing van brandstof, selectievere visserij en betere kwaliteit van de vis. Nederland vindt dit een belangrijke vorm van innovatie en heeft gedurende twee jaar een proef uitgevoerd met de pulskor. Voor de Nederlandse visserijsector betekent dit dat ongeveer acht vissers kunnen omschakelen van de traditionele boomkor naar de pulskor.

Tot slot heeft Veerman zich hard gemaakt voor een meerjarig beheerplan voor schol en tong. Overeengekomen is dat er een meerjarenstrategie voor tong en schol in de Noordzee komt. De strategie is in de eerste fase gericht op het op korte termijn bereiken van veilige biologische grenzen voor de visstand. Volgens vooraf vastgestelde regels en berekeningen worden vervolgens de jaarlijkse vangsthoeveelheden en de zeedagen bepaald. Met dit beheerplan worden ook lange termijndoelen voor de tweede fase vastgesteld. Het beheerplan schol en tong omvat ingrijpende maatregelen, maar geeft de sector duidelijkheid op de lange termijn. Dit maakt dat ondernemers in staat kunnen zijn om op de toekomst in te spelen, aldus Veerman. Hoe zwaar het offer ook is, het geeft wel duidelijkheid.

Soort Gebied TAC 2007Quotum NederlandTAC 2006Quotum Nederland
Tong Noordzee 15.020 11.226 17.670 13.143
Schol Noordzee 50.261 18.901 57.441 21.470
KabeljauwNoordzee 19.957 1.914 23.205 2.226
Haring Noordzee 341.063 62.900 454.751 79.936
MakreelWest. 422.551 23.786 415.824 20.954
HorsmakreelWest. 137.000 46.801 137.000 46.801
Blauwe wijtingWest. 1.700.000 51.951 2.000.000 64.053

West. = Westelijke wateren.

Bij de definitieve uitwerking kunnen nog kleine wijzigingen optreden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet