NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheden moeten naar kosten ťn baten natuur kijken

13 dec 2006

Overheden moeten bij besluiten over natuur en water niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook naar de baten. Dan zal blijken dat investeringen in natuur en water niet alleen geld kosten, maar ook geld opleveren. Dat stelde algemeen directeur Jan Jaap de Graeff bij de presentatie van het rapport Geld als water.

Opdracht Het rapport is geschreven door Tom Bade van het Bureau Triple E. Hij heeft in opdracht van Natuurmonumenten in kaart gebracht wat de economische baten zijn van overheidsmaatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. De KRW schrijft voor dat de overheid de waterkwaliteit in Nederland in 2015 op orde moet hebben. Natura 2000 streeft een aangesloten netwerk van natuurgebieden in Europa naar. Aan de hand van harde cijfers maakt Bade duidelijk dat deze maatregelen tot aanzienlijke baten zullen leiden.

Terugverdienen Tom Bade werkte dit uit voor twee gebieden: de Vechtplassen en Volkerak-Zoommeer. De investeringen die overheden in deze gebieden moet doen voor de KRW en Natura 2000 worden in de samenleving binnen vijf jaar terugverdiend. Bijvoorbeeld door stijgende omzetten en waardestijging van woningen. Afhankelijk van het gebied en de maatregelen, verdient de overheid de investeringen terug binnen 1 tot 35 jaar, onder meer door belastinginkomsten.

Baten tonen "Er wordt veel gezeurd dat Europa met de KRW en Natura 2000 ons land op slot zet of op de rand van de financiŽle afgrond brengt", constateerde De Graeff. "Dat is dus klinkklare onzin. Het onderzoek van Bade laat dat zonneklaar zien. De te nemen maatregelen genereren veel opbrengsten. En dan is er nog conservatief gerekend ook." Volgens De Graeff moet er nu een streep door de eenzijdige benadering van de kosten van maatregelen ten behoeve van natuur en water. "Door de baten te laten zien, krijgen we een evenwichtig beeld. Dat moet de basis zijn van beslissingen."

Water en natuur Het rijk krijgt flink wat inkomsten uit de investeringen in natuur, landschap en water. Daarom is een impuls van het nieuwe kabinet meer dan gerechtvaardigd, vond De Graeff. Hij stelde dat er 125 miljoen euro per jaar extra nodig is voor combinaties van waterkwaliteit, waterberging en natuur. Dit bedrag is nodig om water en natuur goed aan elkaar te verbinden, het zogeheten groen-blauw netwerk. In dit netwerk zijn natuur- en recreatiegebied bij de steden, bijzondere landschappen en grote natuurgebieden met elkaar verbonden door landschapselementen en waterlopen.

Vooroordeel Vice-voorzitter Marga Kool van de Unie van Waterschappen concludeerde ook dat het vooroordeel bij bestuurders dat maatregelen voor de KRW en Natura 2000 niet haalbaar en betaalbaar zijn onderuit is gehaald door Bades rapport. "Het door Triple E gehanteerde model is veel beter dan wat er tot nu toe was." Kool was ook van mening dat er een stevige bijdrage van het rijk nodig is, naast die van de waterschappen. De operatie die in het buitengebied uitgevoerd moet worden vergeleek ze met een omgekeerde ruilverkaveling. "Wat er in de ruilverkavelingen is rechtgetrokken en gladgestreken, moet nu weer hersteld worden. Zoals de ruilverkaveling is gerealiseerd met rijksgeld, kan ook de omgekeerde ruilverkaveling niet zonder financiŽle steun van het rijk."

Zachte waarden Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wees er op dat er naast harde cijfers ook zachte waarden zijn die een onschatbare waarde hebben. Zorg, liefde, schoonheid en natuur zijn zachte waarden die er werkelijk toe doen. Kosten daarvan doen er eigenlijk niet toe, vindt de minister. "Er is een omslag in het denken van economen en politici nodig. Die waarden moeten een expliciete rol spelen in de besluitvorming. Politici moeten verder strekken dan herkenbare waarden. Ze moeten voorbij de harde economische cijfers." Daarmee wilde hij niets af doen aan het belang van harde cijfers, zoals Bade ze presenteert. "Ze verbreden het gezichtsveld. Zo kunnen natuur en recreatie een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Als je dan ziet dat 97 procent van de kosten in de zorg gaat naar curatieve handelingen en 3 procent naar preventie, is er nog een wereld te winnen."

Rapport opvragen Het rapport Geld als water is op te vragen bij Paul Vertegaal (medewerker extern beleid) via p.vertegaal@natuurmonumenten.nl met als onderwerpregel Geld als water.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet