NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Particuliere natuur niet altijd veilig

18 dec 2006

De Gelderse Milieufederatie is bezorgd over het particuliere gebruik van de beschermde zone op de Veluwe. Aanleiding zijn twee recente voorvallen waarbij eigenaren of gebruikers van gronden die onderdeel zijn van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied van de Veluwe, werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met de beschermingsdoelstellingen.

Kap zonder kapvergunning
Zo verricht een grondeigenaar in Renkum nabij het Heelsumse beekdal in een tot voor kort relatief ongestoord bosgebied allerlei activiteiten. Deze lopen uiteen van bomenkap, grondverzet, het graven van een grote vijver alsmede het aanbrengen van allerlei voorzieningen. Bomen zijn zonder kapvergunning gekapt en de gegraven vijver is pas achteraf door gemeente vergund. Door onachtzaamheid van de gemeente is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een landhuis. Deze vergunning is in principe in strijd met het bestemmingsplan. Ondanks een verzoek van natuurorganisaties weigerde de gemeente Renkum om de bouwvergunning alsnog in te trekken. Ook is niet handhavend opgetreden bij werkzaamheden die zonder vergunning werden uitgevoerd. Evenmin werd opgetreden bij kapwerkzaamheden terwijl de bezwaarprocedure tegen de kap nog liep. De gemeente Renkum blijkt geen werk te maken om de ecologische hoofdstructuur ter plaatse te beschermen.

Inrichting als jachtterrein
Een ander recent voorval speelt zich af bij het natuurgebied het Wisselse Veen dat een uitloper vormt van de Veluwe naar het IJsseldal. De politie maakte daarbij recent verbaal op omdat in strijd met de flora- en faunawet een gebied werd ingericht als jachtterrein. Door onder meer het graven van gaten, het aanbrengen van voerruiven en het bemesten van de bodem werd getracht het wild uit de aangrenzende natuurgebieden weg te lokken ten behoeve van de jacht. De gemeente Epe onderzoekt of men zal optreden om de inrichting van het gebied en het gebruik er van weer in overeenstemming te brengen met wat volgens de gemeentelijke voorschriften in het natuurgebied toegestaan is.

Hogere prioriteit bescherming
De Gelderse Milieufederatie concludeert dat particulier beheer van natuurgronden niet altijd in goede handen is en dat gemeenten terughoudend zijn om op te treden bij overtredingen. Bescherming van de ecologische hoofdstructuur zou naar de mening van de GMF een hogere prioriteit moeten krijgen bij de gemeentelijke handhavingstaken. Dit om de beheersdoelstellingen voor de Veluwe niet in gevaar te brengen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet