NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Particulier natuurbeheer op landgoed De Eese

12 jan 2007

De provincies Drenthe, Overijssel, het ministerie van LNV en de eigenaren van het landgoed De Eese bekrachtigen vandaag hun afspraken over een duurzame ontwikkeling van natuur op het landgoed. Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) doet dat namens de provincie Drenthe. Al eind jaren zeventig gaf Drenthe aan, dat een deel van de landbouwgronden van het 750 hectare grote landgoed langs de Drents-Overijsselse grens in aanmerking komt voor natuurontwikkeling. Dit bleek toen niet haalbaar. Inmiddels zijn de landbouwgronden van het landgoed in beide provincies begrensd als gebied waar agrarisch natuurbeheer mogelijk is.

In dergelijke gebieden blijft de hoofdfunctie landbouw, maar krijgt de eigenaar een vergoeding voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Deze vergoeding is gebaseerd op de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en wordt uitgekeerd over periodes van zes jaar. De eigenaren van het landgoed De Eese, de provincies Overijssel en Drenthe en het ministerie van LNV onderkennen dat de natuurwaarden op het landgoed duurzaam kunnen worden ontwikkeld. Belangrijke bestaande heideterreinen kunnen door middel van nieuw te ontwikkelen natuur, waaronder heide en schrale graslanden, met elkaar worden verbonden.

Het ministerie van LNV en de provincies willen in de aangewezen gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) particuliere grondeigenaren stimuleren de natuurontwikkeling zelf ter hand te nemen. In Overijssel en Drenthe heeft inmiddels een aantal eigenaren de stap van landbouwer naar natuurbeheerder gemaakt. De intentie van beide provincies is om de 250 hectare landbouwgrond van De Eese te begrenzen voor functieverandering, waarna de eigenaren de grond vervolgens geleidelijk zullen omzetten in natuur. Op het Nijensleekerveld heeft De Eese al 15 hectare bos aangelegd. Een deel van de grond van het landgoed blijft in agrarisch gebruik.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet