NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000 gebieden in de inspraak

18 jan 2007

De eerste 111 ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 gebieden in Nederland zijn op dinsdag 9 januari 2007 ter inzage gelegd. Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn. De totale oppervlakte van Nederlandse natuurgebieden onder Natura 2000 beslaat circa 330.000 hectare land en circa 770.000 hectare water (o.a. Waddenzee, IJsselmeer en Delta).

Natuur en Milieu is blij dat het eindelijk - ruim 3 jaar na aanmelding - zover is. Door de aanwijzing zal de bescherming van deze gebieden weer een stap dichterbij komen. Ook leveren de aanwijzingsbesluiten duidelijkheid voor plannenmakers en huizenkopers. Bouwers en beschermers weten straks exact wat wel en niet mag. Tot 19 februari 2007 kan iedereen inspreken, zowel schriftelijk als mondeling. Daarna krijgen de provincies 4 maanden de tijd om hun zienswijze in te dienen.

Waarom Natura 2000?
Een goed beschermd netwerk van natuurgebieden maakt het mogelijk dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de natuur. Natura 2000 moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit in Nederland op peil blijft en zich waar nodig kan herstellen en ontwikkelen. In 2001 spraken de Europese regeringsleiders af om er gezamenlijk voor te zorgen dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 is gestopt. Natura 2000 levert daar een belangrijke bijdrage aan.

In de (ontwerp)aanwijzingsbesluiten is onder meer opgenomen welke natuurwaarden moeten de gebieden bevatten. Voorbeelden van die natuurdoelen zijn vastgestelde aantallen broedparen van vogels per gebied, of bossen en struiken die behouden of ontwikkeld moeten worden.

Met de vaststelling van de aanwijzingsbesluiten is Natura 2000 in Nederland nog niet compleet. Na de 111 gebieden die nu zijn aangewezen, volgen er nog eens 51 die naar verwachting vanaf mei 2007 zullen worden gepubliceerd. Ook op die aanwijzingen volgt een inspraakprocedure.

Beheerplannen
Na vaststelling van de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden moet voor ieder gebied een beheerplan worden opgesteld. In dat plan staan onder andere de maatregelen die nodig zijn om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Een beheerplan voor een bepaald gebied moet uiterlijk drie jaar na het door de Minister van LNV ondertekende aanwijzingsbesluit klaar zijn. Rijk en provincies stellen het beheerplan op waarbij belanghebbende organisaties zullen worden betrokken. Op de beheerplannen kan worden ingesproken.

Klik hier voor meer informatie over de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden (ministerie van LNV)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet