NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

FES-wet aanpassen voor gebiedsontwikkelingen

19 jan 2007

De doelen voor financiering van projecten uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) zijn te eng geformuleerd en de beoordelingssystematiek kent tekortkomingen. De ingebouwde blokkades voor de financiering van integrale gebiedsontwikkelingen moeten worden weggenomen. Het IPO dringt hier op aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 23 januari bespreekt de vaste Commissie van VROM hoe het staat met de uitvoering van de Nota Ruimte. Daarvoor is tot 2014 €1 miljard uit het FES-fonds beschikbaar. In de praktijk is gebleken dat de systematiek die bij deze financiering hoort niet goed toepasbaar is op projecten van het type ‘integrale gebiedsontwikkeling’. Terwijl het bij deze projecten toch om goed besteed geld gaat met een hoog maatschappelijk rendement, meestal in een combinatie van fysieke, economische en sociale doelen.

Het IPO stelt in de eerste plaats voor om de doelen van de FES-wet zodanig te verruimen dat de afhankelijkheid van de infrastructuur wordt geschrapt en dat de FES-wet wordt opengesteld voor gebiedsontwikkelingen die in brede zin bijdragen aan de ruimtelijke hoofdstructuur van ons land. In de tweede plaats moeten de tekortkomingen in de beoordelingssystematiek worden weggenomen. Deze zijn terug te voeren op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De schaal en berekenbaarheid van maatschappelijke effecten (‘zachte’ waarden), de waardering van ruimtelijke kwaliteit en de tijdshorizon van investeringen worden onvoldoende meegewogen. Integrale gebiedsontwikkelingen scoren daardoor ongunstig in de eindbeoordeling. IPO en VNG hebben met minister Winsemius (VROM) afgesproken om samen aan de hand van doorrekening van enkele in uitvoering genomen gebiedsprojecten te bezien hoe de beoordelingssystematiek verbeterd kan worden.

In de brief maken de provincies zich overigens zorgen over of er naast het miljard uit het FES-fonds voldoende reguliere departementale budgetten beschikbaar komen voor de (boven)regionale projecten van provincies en gemeenten. Tekorten zijn al aangetoond bij de nationale landschappen, het waterbeheer en de regionale bereikbaarheid. De doelen van de Nota Ruimte en de ambities voor de komende vier jaar zullen hierdoor in de knel komen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet