NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling aangepast

19 jan 2007

Gedeputeerde Staten hebben een geactualiseerde Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg vastgesteld. Met de nieuwe Handreiking sorteert Limburg voor op de werkwijze en rolopvatting die past bij de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die per 1 januari 2008 ingaat. Limburg werkt al enkele jaren aan het verminderen van de regeldruk en aan een meer ontwikkelingsgerichte benadering van ruimtelijke vraagstukken. Verantwoordelijke voor dit proces is gedeputeerde Ger Driessen.

Minder regels betekent niet dat de Provincie hiermee ruimtelijke ontwikkelingen volledig vrijgeeft. Een goede kwaliteit van de leefomgeving staat voorop en het is aan de gemeente om de geboden ruimte volgens dit uitgangspunt in te vullen met eigen beleid.

De nieuwe versie van de Handreiking vormt eigenlijk een gevolg van de aanpassing van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) die vorig jaar is gerealiseerd. Het nieuwe POL 2006 is een plan op hoofdlijnen geworden, waarbij de bestaande Handreiking niet meer aansloot. De nieuwe handreiking geeft een nadere detaillering van het beleid uit het POL 2006.

Gedeputeerde Staten hebben ook een nieuwe lijst van bouwaanvragen vastgesteld die gemeenten zelfstandig kunnen afhandelen, zonder tussenkomst van de Provincie. Deze lijst (de zogeheten art. 19 lid 2-lijst) is in de afgelopen jaren al regelmatig uitgebreid. Ook hiermee geeft Limburg invulling aan een meer zelfstandige rol voor gemeenten in het ruimtelijk ontwikkelingsproces.

De nieuwe handreiking en de artikel 19.2 lijst zijn te vinden op www.limburg.nl/ruimte.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet