NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer natuur voor bedreigde vogels

8 jan 2007

In een brief aan informateur Wijffels en de onderhandelaars van CDA, PvdA en CU roept Vogelbescherming Nederland op om in de volgende kabinetsperiode meer natuur voor bedreigde vogels, andere diersoorten en planten te creŽren. Volgens Vogelbescherming is dit noodzakelijk om de achteruitgang van veel vogelsoorten in Nederland te stoppen.

Vogelbescherming wijst er in de brief aan de informateur en de onderhandelaars op dat het aantal soorten vogels op de Rode Lijst zoals die door de minister in 2004 is vastgesteld is toegenomen ten opzicht van de lijst van 1994. Dit baart de organisatie grote zorgen omdat vogels een goede graadmeter zijn van de kwaliteit van natuur in bredere zin. Vogelbescherming wijst er op dat in Europees verband afgesproken is om de achteruitgang in biodiversiteit in 2010 gestopt te hebben. Om dat te realiseren zal er in de komende kabinetsperiode veel meer moeten gebeuren dan in de vorige periode. Concreet adviseert Vogelbescherming onder andere een versnelde uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur, het vergroten en verbinden van met name natte natuurgebieden en herstel en uitbreiding van getijdenatuur. Ten aanzien van het agrarisch gebied wordt gepleit voor het herstel van natuurlijke elementen. De organisatie wijst er op dat de intensivering van de landbouw geleid heeft tot een zeer ernstige achteruitgang van veel soorten die op het boerenland leven.

In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van de klimaatverandering en een betere bescherming van de trekroutes van vogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet