NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Winsemius: 'Meer groen in de stad is nodig'

24 jan 2007

Minister Winsemius van VROM vindt dat er meer groen in en rond de steden moet komen. Dat staat in zijn reactie op het eindrapport 'Evaluatie Verstedelijking VINEX van 1995 tot 2005'. Uit de Vinex-evaluatie blijkt dat bewoners van de grote bouwlocaties tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning, maar de VINEX-wijken niet groen genoeg vinden. De minister vindt dat er versneld meer groen kan komen terwijl de woningbouwproductie doorgaat.

Er zijn door het kabinet al diverse acties in gang zijn gezet om meer in 'groen' te investeren. Zo kunnen groene projecten bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Nota Ruimte waarvoor een bedrag van 1 miljard euro is gereserveerd. Bovendien loopt inmiddels het programma 'Groen In en Om de Stad' (GIOS).

Verder kijkt minister Winsemius over het algemeen tevreden terug op het gerealiseerde VINEX-beleid. 'Het Rijk streefde met het VINEX-verstedelijkingsbeleid hoge ambities na. Deze ambities zijn niet overal en allemaal in dezelfde mate gerealiseerd. Als echter het totaal van deze resultaten afgezet wordt tegen de hoge ambities van begin 1995 dan kijk ik toch tevreden terug op de resultaten,' aldus de minister.

De hoofdpunten van de evaluatie :

  • De woningbouwopgave, zoals die in de VINEX-convenanten opgenomen is, landelijk niveau gehaald;
  • Wonen en werken meer op dezelfde locatie gebundeld zijn dan in de periode voor VINEX, al is het minder dan beoogd;
  • Ook voor het ruimtebeslag van bedrijven- en kantorenterreinen geldt dat er gebundeld is, alhoewel dit vaak wel terecht gekomen is aan de randen van de steden;
  • De automobiliteit van bewoners op VINEX-uitleglocaties is opvallend hoger dan beoogd, maar in vergelijking met andere locaties geringer. Het VINEX-beleid heeft dan ook in beperkte mate bijgedragen aan het terugdringen van de groei van de automobiliteit;
  • De bewoners zijn zelf tevreden met de kwaliteit van hun woning, maar de realisatie van groen is sterk achtergebleven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet