NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aan de slag met biodiversiteit in de Graafschap

30 jan 2006

In de Graafschap werken boeren en landgoedeigenaren, waterschap Rijn en IJssel, agrarische natuurvereniging ’t Onderholt, Natuurmo-numenten en de gemeente Bronckhorst nu bijna twee jaar samen aan het vergroten van biodiversiteit op en rond het eigen terrein. Thema’s die aan bod komen zijn: duurzaam bodembeheer, aanleggen van kruidenranden, bosrandbeheer en waterbeheer. Maar ook de moge-lijkheid om te kunnen genieten van biodiversiteit is aan bod geko-men: de aanleg van wandelpaden op het platteland. Via de website www.biodiversiteitgraafschap.nl zijn maatregelen en praktische in-formatie om biodiversiteit te stimuleren eenvoudig beschikbaar en zijn de eerste ervaringen te vinden. ‘Aldoende, boeiend butenleaven’ laat zien op welke manieren biodiversiteit kan worden ingezet om bedrijf en omgeving te verduurzamen en brengt mensen bij elkaar om hier samen aan te werken.

Alle maatregelen zijn gericht op ‘biodiversiteit’, dat wil zeggen meer variatie aan dieren en planten die nuttig kunnen zijn voor boer of omgeving. Een bloemrijke kruidenrand kan natuurlijke vijanden van schadelijke insecten (bijvoorbeeld rozenkever) aantrekken, een meer gevarieerde bosrand bevor-dert insectenetende vogels en een met compost of koolzaadstro verrijkt bo-demleven verbetert de bodemstructuur en doorworteling. Dikwijls snijdt het mes aan twee kanten: deelnemers leggen met het waterschap flauwe slootta-luds aan waar natuur meer kans krijgt, maar daar kan ook extra water wor-den opgevangen. Dit helpt het waterschap aan een betere waterkwaliteit en er is minder wateroverlast stroomafwaarts. Enkele deelnemers willen maaisel van natuurgras en slootkanten gaan composteren om op de ene plek natuur te bevorderen en op andere plekken de bodemstructuur te verbeteren. Het project ‘Aldoende, boeiend butenleaven’ wordt begeleid door CLM Onder-zoek & Advies en Animal Science Group van Wageningen UR. Ongeveer dertig boeren en landgoedeigenaren hebben deelgenomen aan excursies en bijeen-komsten om meer te weten te komen over mogelijkheden om biodiversiteit te benutten voor een duurzame bedrijfsvoering en een natuurlijke omgeving. Nu experimenteren de deelnemers met allerlei maatregelen om biodiversiteit in de agrarische omgeving duurzaam te benutten, te bevorderen en beter zicht-baar te maken.

De informatie die beschikbaar is gekomen in de loop van het project is nu ook voor anderen eenvoudig te vinden via de website www.biodiversiteitgraafschap.nl. Maatregelen, praktische tips en ervaringen laten zien wat u, samen met andere partijen in het gebied kunt doen voor een aantrekkelijke omgeving.

Dit project is gefinancierd door financiële bijdragen van SGB, Europese ge-meenschap (Europees fonds voor regionale ontwikkeling; Leader +), Water-schap Rijn en IJssel, Rabobanken Zelhem en Graafschap-West en Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet