NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer wil strenger ruimtelijk beleid

30 jan 2007

De Tweede Kamer liet zich vorige week dinsdag (23 januari 2007) uiterst kritisch uit over de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Het land verrommelt en slibt dicht. Daar moet een eind aan komen. Minister Winsemius gaf eerste aanzetten voor een verscherpt beleid, maar dat gaat de meerderheid van de Kamer nog niet ver genoeg. De kamer wil met de nieuwe minister van VROM regelmatig om tafel om voortgang te kunnen boeken. Stichting Natuur en Milieu heeft in het kader van de campagne www.ZuinigopRuimte.nl voorstellen gedaan voor een beter rijksbeleid, want provincies en gemeenten geven de open ruimte te gemakkelijk weg. Wordt vervolgd!

Op 23 januari 2007 bespraken de Tweede Kamer-commissies van VROM, EZ, V&W en LNV de voortgang van het ruimtelijk beleid met twee ministers (Winsemius en Veerman) en een staatssecretaris (van Gennip). Door de meerderheid van de fracties werden duidelijke signalen afgegeven dat het ruimtelijk beleid anders moet: meer bouwen in steden, minder nieuwe bedrijventerreinen en meer geld voor groen, water en spoorverbetering.

Vloed nieuwe bedrijventerreinen
Bij de behandeling van de begroting van VROM had de Tweede Kamer aangedrongen op een strenger beleid om de vloed aan nieuwe bedrijventerreinen te stoppen. Winsemius en van Gennip konden het pas een paar dagen voor de commissievergadering eens worden over een gezamenlijk standpunt. Dat kwam te laat voor de fracties om nog op te reageren. Maar de Kamer gaf wel aan in welke richting het moet gaan. Dit aan de hand van het tot nationaal project verklaarde bedrijventerrein in de Hoekse Waard. Hoewel het kabinet nog steeds beweert dat dit terrein nodig is voor de regio Rijnmond, vond de meerderheid van de Tweede Kamer dat nut en noodzaak nog steeds niet zijn aangetoond en dat de provincie nu geen onomkeerbare besluiten mag nemen.

Minister Winsemius heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer gezorgd voor een kleine doorbraak. Hij verklaart dat elk plan voor een nieuw bedrijventerrein getoetst zal moeten worden op de stappen van de SER-ladder. Dat wil zeggen dat de gemeente aan moet tonen dat herstructurering van verouderde terreinen en intensiever benutten van bestaande bedrijfskavels onvoldoende ruimte bieden om te voldoen aan de vraag naar bedrijfsruimte. De vorige minister, Sybilla Dekker, wilde hier niet aan. Winsemius heeft hiermee een oude wens van Natuur en Milieu, onderschreven door de Sociaal E$conomische Raad, eindelijk vervuld. In twee brieven aan de Tweede Kamer doet Natuur en Milieu nog een aantal suggesties voor beter beleid.

Bouwen in bestaande stad
Natuur en Milieu had ook aandacht gevraagd voor het bouwen van meer woningen in de bestaande stad. Dat gebeurt nog te weinig, omdat bouwen in het weiland goedkoper is. Een onderzoek van het kabinet heeft echter duidelijk gemaakt dat het voor de maatschappij als geheel veel beter is om de ruimte in de stad maximaal te benutten. Het spaart open ruimte, biedt meer draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en zorgt voor minder files.

Diverse fracties drongen er bij de minister op aan hier meer werk van te maken. Door de plannen van de regio Utrecht om nog eens 10.000 woningen te bouwen in het Groene Hart tussen Woerden en Leidsche Rijn werd eensgezind een streep gezet door de ministers Winsemius en Veerman. Dit zal Utrecht en zijn randgemeenten dwingen om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied. Natuur en Milieu ziet volop mogelijkheden, niet ten koste van het schaarse groen, maar door het ruimtebeslag van de infrastructuur eens fors aan te pakken.

Meer geld voor ruimtelijke inrichting
Bijna alle fracties vroegen ook om meer geld voor de ruimtelijke inrichting van ons land. In de eerste plaats voor het Groene Hart en andere Nationale Landschappen, maar ook voor de aanpak van de waterproblematiek en voor railverbindingen tussen en rond de grote steden in de Randstad. De heer Cramer van de Christen Unie: 'om te beginnen spoorverdubbeling tussen Amsterdam en Almere.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet