NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en Milieu vraagt betere bescherming natuur tegen ammoniak

30 jan 2007

Op 31 januari 2007 bespreekt de commissie landbouw van de Tweede Kamer het Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 gebieden. Dit kader is volgens Natuur en Milieu onvoldoende om de natuur te beschermen. In een brief roept Natuur en Milieu de Tweede Kamerleden op om niet akkoord te gaan met de te soepele normen.

Op 16 november 2006 werd een akkoord gesloten tussen het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) over de aanpak van ammoniak rond de Natura 2000 gebieden. Natuur en Milieu, die deelnam aan het overleg mede namens de Twaalf Provinciale Milieufederaties en de terreinbeheerders, heeft zich niet achter de afspraken geschaard (Natuur en Milieu kiest voor natuurbelang, 17 november 2006). Om uit te leggen waarom niet schreef Natuur en Milieu een brief aan de leden van de vaste kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Beetjes zijn samen veel
In de afspraken wordt de natuur in Natura 2000 gebieden onvoldoende beschermd tegen (een toename van) de belasting met ammoniak als gevolg van nabijgelegen veehouderijbedrijven. Zo wordt er niet gekeken naar de totale belasting van een natuurgebied, die in het algemeen veel te hoog is op dit moment, maar alleen naar de individuele bijdrage van een bedrijf. Elk bedrijf mag sowieso extra vervuilen. Dat al die beetjes samen een ernstige verslechtering van een toch al niet zo gunstige situatie betekenen, daar wordt geen aandacht aan besteed in het afsprakenkader. Dit terwijl voor de natuur de totale belasting van een gebied bepalend is.

Het kader staat bovendien overal extra uitstoot van ammoniak toe, ook in zwaarbelaste gebieden als De Peel en de Gelderse Vallei. In die gebieden vindt al enige jaren een concentratie van dieren plaats. Elke verdere verslechtering – klein of groot – is hier onacceptabel. Volgens Natuur en Milieu zou in De Peel en de Gelderse Vallei dan ook het standstill beginsel toegepast moeten worden.

Internationale verplichtingen
De huidige belasting van natuurgebieden met ammoniak vormt een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van de natuur. Nederland heeft internationale verplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijn, Natura 2000) om de kwaliteit van deze gebieden te beschermen. Nederland zal dus een einde moeten maken aan een overbelaste situatie. Met het soepele interim toetsingskader voor ammoniak voldoet Nederland niet aan deze verplichtingen. Rechtszaken tegen uitbreidingen worden dan ook zeker kansrijk geacht. Daarmee is de gewenste zekerheid voor alle betrokken partijen niet gerealiseerd. Instemmen met dit te slappe kader levert dus zelfs voor de betrokken boeren geen winst op.

Natuur en Milieu roept de leden van de Tweede Kamer daarom op om wel een robuust ammoniakbeleid te gaan voeren bestaande uit:

  • steviger generiek beleid om de achtergronddepositie van ammoniak in Nederland voldoende te verminderen;
  • een tien keer zo kleine toename van de ammoniakdepositie toe te staan bij uitbreidingen en nieuwe vestigingen rond een Natura 2000 gebied: niet 5 procent maar 0,5 procent;
  • een regionaal standstill beleid rond De Peel en de Gelderse Vallei;
  • bij bedrijfsbeëindigingen geboekte vermindering van de belasting met ammoniak maar de helft geven aan andere bedrijven voor uitbreidingen en niet volledig op laten vullen door anderen.
De brief kunt u hier downloaden

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet