NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor nieuw soortenbeleid

7 februari 2007

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is, op initiatief van PvdA-er Harm Evert Waalkens, € 5 miljoen extra vrijgemaakt voor de bescherming van bedreigde soorten flora en fauna. Met dit extra budget kunnen provincies, in nauwe samenwerking met soortbeschermende organisaties en terreinbeheerders, gebiedsgerichte projecten uitvoeren die bijdragen aan een duurzaam behoud van bedreigde soorten. Deze financiële impuls komt op een goed moment, want genoemde partijen willen graag met elkaar aan de slag.

Sinds 2004 praten Rijk, provincies, terreinbeheerders en soortenbeschermers over een nieuwe opzet voor een effectieve bescherming van bedreigde planten- en diersoorten. Voorjaar 2006 waren zij er uit: de provincies krijgen het voortouw om gebiedsgericht projecten op te zetten en uit te voeren, in nauwe samenwerking met de andere partijen. In deze projecten moeten maatregelen worden uitgevoerd die voor verschillende soorten van een bepaald type leefgebied gunstig uitpakken. Nederland is daartoe verdeeld in een tiental typen leefgebied, zoals kust en duinen, heuvelland en moerassen. Zo’n driehonderdvijftig soorten moeten gaan profiteren van de nieuwe aanpak.

Ondanks de overeenstemming is het nieuwe beleid nog niet tot uitvoering gekomen vanwege het ontbreken van voldoende budget. Het Platform Soortbeschermende Organisaties en de terreinbeherende organisaties hebben daarom het voortouw genomen om extra geld te reserveren via de Tweede Kamer. Dat initiatief is overgenomen door Waalkens en als amendement ingediend bij de begroting 2007 van LNV. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter het amendement geschaard. Daardoor kunnen de grote kansen die het nieuwe soortenbeleid biedt, nu worden opgepakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet