NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ammoniak-dossier blijft spannend

2 febr 2007

Minister Veerman krijgt steun van een kleine Kamermeerderheid voor het principeakkoord over Natura 2000 en ammoniak. De linkse oppositie is tegen. Op 16 november 2006 bereikten LNV, IPO, VNG en LTO overeenstemming over een toetsingskader voor ammoniak. Dit toetsingskader moet in de periode tot de vaststelling van de beheerplannen Natura 2000 duidelijkheid scheppen voor de landbouwsector.

Met uitzondering van D66 waren alle Kamerfracties aanwezig op het algemeen overleg met minister Veerman en staatssecretaris Van Geel 31 januari. CDA, VVD, PVV, SGP en CU stemden in met het voorliggende toetsingskader. PvdA, SP, GL en PvdD waren kritisch over de onderbouwing en wezen op het risico van gerechtelijke procedures wegens het ontbreken van steun van natuur- en milieuorganisaties. Vrijwel alle fracties vroegen om een stevige onderbouwing van het toetsingskader zodat het juridisch houdbaar is. De SGP ging verder en verzocht de minister uit te zoeken of wettelijke borging mogelijk is. Minister Veerman zegde toe met de provincies te spreken over het vaststellen van het toetsingskader als beleidsregel door GS.

Veerman zegde verder toe te onderzoeken of het mogelijk is om ook het beheerplan voor de Gelderse Vallei, net als voor het gebied ‘De Peel’ versneld op te stellen.

Uit de discussie tussen Kamer en minister bleek dat er bij de Kamerleden een misverstand bestaat over het opstellen van de beheerplannen. Zij gaan er klaarblijkelijk van uit dat de provincies alle beheerplannen opstellen. In de praktijk zijn er echter vier belangrijke partijen die dat doen: LNV, Rijkswaterstaat, Defensie en de provincies. Deze verwarring bleek onder meer uit een discussie over het gebied ‘de Peel’. Kamerleden uitten de vrees dat de provinciale Statenverkiezing het opstellen van de beheerplannen zou kunnen vertragen. In dit gebied heeft het ministerie van LNV als grootste beheerder het voortouw voor het schrijven van het beheerplan.

Na afloop van de reactie van de minister in de tweede termijn vroegen Groenlinks, SP en de Partij voor de Dieren een plenaire behandeling aan.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet