NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontgrondingen nabij Brunssummerheide toegestaan

7 febr 2007

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het werkplan 2007-2008 van de firma Sigrano voor de groeve, gelegen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf. Tegelijk hebben Gedeputeerde Staten de benodigde vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend. Indienen van het jaarlijkse werkplan is een van de voorwaarden, zoals vastgelegd in de in 2001 verleende ontgrondingsvergunning. Deze vergunning loopt tot 2020.

De Sigranogroeve grenst aan het natuurbeschermingsgebied de Brunssummerheide. Omdat in de toekomst, als de groeve verder is uitgebreid in de richting van de Rode Beek, verdrogingseffecten op voorhand niet zijn uit te sluiten, is ook een vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. In de verleende vergunning zijn expliciet voorwaarden opgenomen voor monitoring en eventueel te nemen maatregelen. In de beoordeling heeft het College van Gedeputeerde Staten een advies van de Awb-bezwarencommissie (Awb) laten meewegen. Het advies, in combinatie met een bijbehorend TNO-rapport, heeft niet geleid tot onoverkomelijke problemen om een vergunning af te geven.

Het College is van mening dat er gedurende de looptijd van de vergunde ontgrondingsactiviteiten géén beduidende effecten op de Brunsummerheide zullen optreden, mits Sigrano BV de voorschriften zoals vastgelegd in de natuurbeschermingswet 1998 naleeft. Hierop zal door de Provincie worden toegezien.

De verleende vergunning ligt formeel vanaf 8 februari ter inzage in de gemeentehuizen van Landgraaf en Heerlen, alsmede het Gouvernement. Digitaal kunnen de stukken al worden ingezien op www.limburg.nl/vergunningen onder de kop actuele besluiten en bekendmakingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet