NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overeenstemming provincies en LTO over landbouw in veenweiden

14 febr 2007

De provincies Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland spannen zich extra in om structuur-verbeteringen voor de landbouw mogelijk te maken. Dat hebben zij in de onderhandelingen over het Uitvoeringsprogramma Groene Hart toegezegd aan LTO Noord en vastgelegd in een verklaring. De verklaring is ondertekend door de voorzitter van LTO Noord, de heer Heijkoop en de voorzitter van de Interprovinciale Stuurgroep Veenweiden, gedeputeerde Lokker van de provincie Utrecht.

De westelijke veenweiden liggen in de nationale landschappen Groene Hart en Laag Holland. Voor het beheer ervan zijn boeren van groot belang. Het zijn de veehouders die met hun koeien een economische basis onder dit cultuurlandschap kunnen leggen. Dit wordt steeds moeilijker door het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de nieuwe eisen die aan het waterbeheer worden gesteld. Deze nieuwe eisen vragen om terugdringen van aantal peilvakken en afremmen van de bodemdaling.

De drie provincies spannen zich extra in om structuurverbeteringen voor de landbouw mogelijk te maken. Dat hebben zij in de onderhandelingen over het Uitvoeringsprogramma Groene Hart toegezegd aan LTO Noord. In een gemeenschappelijke verklaring stellen zij vast dat, als het nieuwe waterbeheer vraagt om een herstructurering van gebieden, de schade wordt vergoed die daardoor ontstaat voor de veehouderij. In de verklaring staat verder dat de herstructurering plaatsvindt als de maatschappelijke noodzaak daarvoor voldoende is aangetoond in een gebied.

De realisatie van natuur blijft in principe gebeuren op vrijwillige basis. Alleen als dat niet lukt en de maatschappelijke noodzaak onomstotelijk is vastgesteld, kan uiteindelijk tot onteigening worden overgegaan. Herstructurering gebeurt door en in overleg met de betrokken boeren in de gebieden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet