NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht beschermt overwinterende ganzen en smienten

13 febr 2007

De provincie Utrecht heeft 1525 hectare aangewezen als foerageergebied voor de grauwe gans, kolgans en smient. Het gaat om een gebied in de Lopikerwaard en in de Vechtstreek. In deze gebieden is verjagen en ondersteunend afschot van de vogels verboden. Hierdoor worden de ganzensoorten beschermd en wordt de schade op landbouwpercelen buiten de aangewezen gebieden beperkt gehouden.

In november 2003 hebben rijk, provincies en maatschappelijke organisaties in het Beleidskader Faunabeheer afspraken gemaakt over de opvang van overwinterende ganzen en smienten. Hiermee worden twee doelen nagestreefd, te weten de bescherming van deze ganzensoorten en een beperking van de schade van schadegevoelige gewassen.

In 2005 en 2006 heeft de provincie Utrecht een onderzoek laten uitvoeren naar het draagvlak onder agrariŽrs voor de opvang van overwinterende ganzen. Hieruit bleek dat er in de Lopikerwaard en de Vechtstreek wel degelijk draagvlak bestaat voor de opvang van ganzen.

In totaal is 1525 ha aangewezen en begrensd als gebied waar zesjarige beheersovereenkomsten via de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten kunnen worden afgesloten. Het afsluiten van een beheersovereenkomst gebeurt op geheel vrijwillige basis. Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpplan voor de foerageergebieden op 13 februari 2007 vastgesteld.

Binnen een foerageergebied is verjagen en ondersteunend afschot niet toegestaan. Buiten de foerageergebieden is verjaging en ontheffing voor ondersteunend afschot niet meer beperkt tot schadegevoelige percelen en is dus overal toegestaan.

Het ontwerpplan voor de foerageergebieden ligt vanaf 23 februari 2007 gedurende 6 weken ter inzage bij de provincie en bij de gemeentehuizen in de betreffende gebieden. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze op het plan bij de provincie kenbaar maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet