NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nadere afspraken uitvoering ILG

9 febr 2007

De IPO-adviescommissie Landelijk gebied heeft in zijn vergadering van 1 februari ingestemd met de voorstellen om nadere afspraken te maken over de gezamenlijke handelwijze van de provincies bij de uitvoering van het ILG. Begin 2008 vindt een visitatie onder provincies plaats om de voortgang in beeld te brengen en waar nodig verbeteringen door te voeren. Verder zal jaarlijks gezamenlijk de balans worden opgemaakt. De provincies zullen afspraken maken om, ten behoeve van de uitputting van middelen, indien nodig onderling met middelen te schuiven.

De Commissie acht het van belang dat voor de korte termijn wordt ingezet op uitvoering van de prestatieovereenkomsten tussen de provincies en DLG. Parallel hieraan zal de verdere discussie over de gewenste aansturing van DLG worden voorbereid, ten behoeve van een bestuurlijke werkconferentie met de nieuwe minister van LNV.

De Commissie stemde verder in met de voorstellen voor uitvoering en vernieuwing van het beheer voor de komende twee jaar. Ten behoeve van de vernieuwing van het beheer zal als eerste stap in samenspraak met externe deskundigen een inhoudelijke visie worden opgesteld.

De Commissie is van mening dat de voorstellen voor "Spelregels EHS", die een uitwerking geven van de verdere realisatie van de EHS, een goed uitgangspunt vormen. Provinciaal maatwerk is evenwel noodzakelijk. De provincies zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de saldobenadering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet