NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieu in regeerakkoord: en nu de maatregelen nog

13 feb 2007

Mooie streefwaarden voor energie, goed dat de kilometerbeprijzing snel wordt ingevoerd en dat er geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd, maar verder ook missers. Dat is kort gezegd de reactie van Natuur en Milieu op het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie.

De klimaat- en energiedoelstellingen die in het regeerakkoord zijn opgenomen zijn even ambitieus als de doelen die Natuur en Milieu nastreeft. Daar is Natuur en Milieu dus blij mee. Helaas spreekt het akkoord over streefdoelen. Natuur en Milieu hoopt dat het kabinet in de regeringsverklaring deze streefdoelen tot harde afrekenbare doelstellingen maakt.

Zorgelijk is dat het kabinet te weinig geld vrijmaakt om de klimaatdoelen te kunnen realiseren. Hoewel veel CO2-reducties bereikt kunnen worden met CO2-normen voor auto's, woningen, indu-strie en apparaten, zullen ook subsidies nodig zijn. Het nieuwe regeerakkoord bevat nu 125 miljoen euro in 2008 oplopend tot 500 miljoen in 2011. Dit is volgens ECN, MNP en de Task-force energie-transitie volstrekt onvoldoende om de klimaatdoelen van het regeerakkoord te bereiken. Natuur en Milieu pleit er daarom voor om een aanzienlijk deel van de aardgasbaten (FES) en innovatiegelden te investeren voor een duurzame energievoorziening van onze (klein)kinderen. Anders wordt de nieuwe minister van milieu en energie opgezadeld met hele mooie klimaatambities die niet kunnen worden gerealiseerd.

Natuur en Milieu ontwikkelt samen met andere milieuorganisaties en vakbonden een groen ener-gieplan, met een samenhangend pakket van maatregelen. Zij wil dit graag met het kabinet verder uitwerken, zodat de klimaatdoelen ook echt gerealiseerd kunnen worden.

Natuur en Milieu vindt het heel verstandig dat het regeerakkoord nieuwe kerncentrales uitsluit.

Ronduit teleurgesteld is Natuur en Milieu over het gebrek aan ambities in de ruimtelijke ordening. Nederland raakt in hoog tempo vol gebouwd. Het nieuwe kabinet lijkt geen enkel voornemen te hebben dit tegen te gaan. Hier is door de huidige minister Pieter Winsemius wel voor gepleit.

Gelukkig wordt er weer een begin gemaakt met fiscale vergroening, maar Natuur en Milieu vindt deze voorstellen echter erg mager. Het kabinet stelt nu een pakket van ongeveer 1 miljard aan vergroeningsmaatregelen voor. Dit betreft onder meer een belasting op vliegtickets van ongeveer 30 euro per ticket. Hiermee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart. De luchtvaart is namelijk de enige sector die nog geen BTW en accijns betaalt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld treinreizigers.

Eind vorig jaar heeft Natuur en Milieu samen met de FNV een pakket van 15 fiscale vergroenings-maatregelen gepresenteerd ter waarde van 10 miljard euro. Al deze 15 maatregelen zijn al ingevoerd in één of meerdere EU-lidstaten.

Wij zijn verheugd dat is gekozen voor versnelde invoering van kilometerbeprijzing, die ondermeer afhankelijk is van de milieuvervuiling door de auto. Ook de vergrote aandacht voor openbaar vervoer is toe te juichen. Hier wordt echter onvoldoende geld voor uitgetrokken. En Natuur en Milieu is heel bang dat het kabinet een tweede “herriegebied” in Nederland gaat creëren door vliegveld Lelystad als overloop voor Schiphol in te gaan zetten. Tenslotte lijkt het erop dat er de komende jaren geen ambities meer zijn op natuurgebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet