NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nadere afspraken ammoniak en veehouderij en Natura 2000-gebieden

16 feb 2007

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en LTO Nederland hebben nadere afspraken gemaakt over ammoniak en Natura 2000-gebieden. Deze afspraken maken het mogelijk dat bedrijven rond de gevoelige natuurgebieden kunnen uitbreiden zonder nadelige gevolgen voor de natuur. Er is nu een goede balans gevonden tussen natuurbescherming en de ontwikkeling van de landbouw rond deze gebieden.

Voor de gevoelige natuurgebieden zijn beschermende maatregelen nodig, onder andere tegen ammoniak. De komende drie jaar worden daarom voor deze Natura 2000-gebieden 'beheerplannen' gemaakt. In de tussentijd gelden de afspraken die nu verder worden uitgewerkt in een Toetsingskader. In november zijn hierover al principe-afspraken gemaakt. Die afspraken zijn nu juridisch, wetenschappelijk en in de praktijk getoetst. Het Toetsingskader is in maart gereed.

Het Toetsingskader stelt onder andere dat:
Bedrijven hebben de mogelijkheid om tot maximaal 5% van de kritische depositiewaarde uit te breiden. De kritische depositiewaarde is een getal dat weergeeft hoeveel stikstof het natuurgebied kan 'hebben' zonder dat het er op termijn op achteruit gaat. Door gebruik van deze grens treden geen nadelige gevolgen voor de natuur op. Voor bedrijven in de buurt van het Natura 2000-gebied is die grens sneller bereikt dan voor bedrijven die verder van het natuurgebied afliggen. Uiteraard is het ook afhankelijk van de gevoeligheid van het natuurgebied. Melkveehouders kunnen uitbreiden als ze lokaal grondgebonden zijn. Dat wil zeggen dat een rundveebedrijf de koeien buiten laat lopen en de norm van 250 kilo stikstof per hectare (bij derogatie) niet overschrijdt. Overdracht van emissieruimte van stoppende bedrijven (salderen) wordt in het toetsingskader niet mogelijk gemaakt. In de beheerplannen kan dit opnieuw worden afgewogen. De komende drie jaar worden beheerplannen gemaakt voor de Natura 2000-gebieden. Omdat rond de Peel zowel een hoge concentratie ammoniak in de lucht is Ún het natuurgebied erg gevoelig is, wordt als eerste het beheerplan voor de Peel gemaakt. Dit plan is in september 2007 klaar. Voor de Natura 2000-gebieden in de Gelderse Vallei zijn de beheerplannen in mei 2008 gereed. Partijen hebben afgesproken op korte termijn andere melkveebedrijven rond Natura 2000-gebieden te inventariseren.

Het toetsingskader treedt in maart na publicatie in werking. De belangrijkste delen worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet