NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord voor planning Convenant Vaarrecreatie Waddenzee

27 feb 2007

Vorige week stemde het Regionaal College Waddenzee (RCW) in met de planning voor de totstandkoming van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Gedeputeerde Patrick Poelmann van de provincie Noord-Holland nam hiertoe het initiatief. Doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de Waddenzee.

Inmiddels hebben verkennende gesprekken en bijeenkomsten plaatsgevonden met de ambtelijke vertegenwoordigers van de RCW- partijen, gebruikers en natuurbeheerders. Ook is het tijdschema afgestemd met dat voor het Deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor het Waddengebied. In dit plan worden de voornemens en doelen uit de Derde Nota Waddenzee verder geconcretiseerd en afgestemd op het overige beleid.

Werkend convenant
De Tweede Kamer ging eind 2006 akkoord met de Planologische Kern Beslissing (pkb) voor de Waddenzee, waarin voor de recreatievaart geen maximum aantal ligplaatsen meer geldt. De Tweede Kamer ging akkoord onder de voorwaarde dat het conceptconvenant Vaarrecreatie aan het eind van dit jaar breed getekend en werkende is. In het convenant moet het integrale beleid voor het beheersbaar maken en houden van de (vaar)recreatie op de Waddenzee worden uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen en projecten. De bestuurlijke besluitvorming over het convenant staat gepland voor oktober en de ondertekening voor december 2007. Wanneer dit convenant er eind dit jaar nog niet ligt, bestaat de mogelijkheid dat het Rijk alsnog een maximum aantal ligplaatsen handhaaft in de pkb.

Trekkerschap
De provincie Noord-Holland, ministerie van LNV (DRZ Noord) en de gemeente Texel hebben bij de taakverdeling binnen het RCW samen het thema recreatie toebedeeld gekregen. De provincie Noord-Holland heeft het trekkerschap en het initiatief op zich genomen om de totstandkoming van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee een extra impuls te geven. In het RCW zitten; de ministeries van VROM, LNV, Economische Zaken, Defensie en Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat), de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, de waddengemeenten (eilanden + walgemeenten) en de waterschappen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet