NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Natuur en recreatie uitgangspunt voor toekomst Markermeer en IJmeer'

27 feb 2007

De ecologische en recreatieve kwaliteiten moeten het uitgangspunt zijn voor de planvorming in het IJmeer-Markermeer gebied. Dat stellen zes maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Natuur en Milieu, in het manifest 'Duurzame toekomst voor het IJmeer en Markermeer'. Het manifest is op 22 februari 2007 aangeboden aan de gedeputeerden Greinder en Hooijmaijers van Flevoland en Noord-Holland. In maart 2007 starten deze provincies met de opstelling van een langetermijnvisie voor het IJmeer en Markermeer.

De coalitie 'Duurzame toekomst voor het IJmeer en Markermeer' zet zich in voor de kwaliteiten van het IJmeer en Markermeer. De coalitie bestaat uit Natuur en Milieu, Natuur en Milieu Flevoland, Milieufederatie Noord-Holland, Milieucentrum Amsterdam, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze organisaties roepen de bestuurders op om voortvarend te werken aan de ontwikkeling van het IJmeer en Markermeer als kern van een robuust, klimaatbestendig wetlandgebied. Zij vinden dat de stedelijke ontwikkeling en nieuwe wegontsluitingen van Almere te veel domineren in de discussie over de toekomst van het IJmeer en het Markermeer.

IJmeer en Markermeer Het IJmeer en Markermeer hebben een belangrijke functie voor natuur, omwonenden en recreanten van het gebied. Het gebied is met zijn unieke natuurwaarde aangewezen als Natura 2000 gebied dat conform de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd moet worden. De laatste jaren is de ecologische waarde van het IJmeer aanzienlijk verslechterd. Door het vertroebelen van water verdwijnen onderwatervegetatie en driehoeksmossels en daarmee het voedsel voor de watervogels. Snel ingrijpen is noodzakelijk.

Het manifest koppelt het instandhouden van de Europese vogelpopulatie aan een samenhangend wetlandsysteem: met helder water, verbindingen met natuur in Waterland, de Vechtstreek en Oostvaardersplassen en ontwikkelde oeverzones. Parallel hieraan wordt de bereikbaarheid en bruikbaarheid van het IJmeer en Markermeer verbeterd. Hierdoor wordt het belang van de Europese waternatuur voor de toekomst geborgd evenals een goede leefomgeving en gunstig vestigingsklimaat voor de Noordvleugel van de Randstad.

Manifest 'Duurzame toekomst voor het IJmeer en Markermeer' (februari 2007)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet