NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschapsontwikkeling nieuwe stijl met overheid Ún markt

28 feb 2007

Donderdag 1 maart start in de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Margraten een innovatieve pilot voor landschapsontwikkeling Zuidelijk Zuid-Limburg. In de pilot is een nadrukkelijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven als financier van gewenste Groene Diensten. Dit betekent een omslag in het denken over financiering van landschapsontwikkeling. De Provincie Limburg steunt de pilot in de drie gemeenten.

Basis van de pilot vormt een, in opdracht van de Provincie en onder regie van KnowHouse BV uitgevoerd project Duurzaam beheer basiskapitaal groen-blauwe diensten. Onderdeel van het project vormde een kennisonderzoek met als uitgangspunt dat niet, zoals gebruikelijk, de overheid bepaalt en betaalt, maar dat ook de markt een belangrijke rol gaat spelen. Door mee te financieren kan de markt het landschap een belangrijke economische impuls geven en de ontwikkeling ervan versnellen. Daar staat tegenover dat de markt meer ruimte krijgt om te ondernemen. Economische ontwikkeling en landschapsontwikkeling raken zodoende sterk met elkaar verbonden.

Gedeputeerde Ger Driessen is van mening dat het onderzoek van KnowHouse de zaken goed op een rij zet. Aangetoond wordt dat landschap een economische factor van betekenis is. Daarom ben ik van mening dat wij ruimhartig medewerking moeten geven aan de pilot in Zuidelijk Zuid-Limburg. De overheid is verantwoordelijk voor basiskwaliteit. Maar als we dan iets extras willen bieden, is samenwerking met marktpartijen een goede optie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boer die wil uitbreiden, maar als tegenprestatie op een aangepast erf wandelaars laat parkeren en daarmee de toegankelijkheid van het platteland bevordert door de aanwezigheid van een wandelroute over zijn landerijen. Danwel een investeerder of ontwikkelaar die wil bouwen, maar een gedeelte van de nettowinst op de grond terugboekt in een landschapsfonds. Of direct een bijdrage levert aan de realisatie van de onlangs gereed gekomen landschapsvisie Zuid-Limburg.

Integraal plan
In het recente verleden zijn er al Rood-voor-Groen initiatieven tot stand gekomen in het heuvelland. Datzelfde geldt voor initiatieven op basis van VORm (Verhandelbare OntwikkelingsRechten-methode), maar deze hadden meestal een incidenteel en kleinschalig karakter. VORm is gebaseerd op het voor wat hoort wat principe. Op planologisch verantwoorde plaatsen, waar vroeger vanwege het contourenbeleid of andere redenen niet gebouwd mocht worden, kunnen toch onder voorwaarden, rode ontwikkelingen worden toegestaan. Het vernieuwende van de pilot is, dat deze manier van landschapsontwikkeling nu in groter verband, binnen een integraal gebiedsplan tot ontplooiing gaat komen. Doel van de pilot is om de opbrengsten van de ontwikkelingsrechten ook in het gebied zelf te laten terugvloeien. Hiervoor moet een gebiedsplan worden opgesteld waarop de groene en/of maatschappelijke doelen staan aangegeven.

De pilot biedt een uitgelezen kans om het Heuvelland structureel te verbeteren en het proces te versnellen, met financiering die eerder onvoldoende voorhanden was. Er is daarnaast een breed gedragen sense of urgency; er moet hoognodig iets met het landschappelijk beleid gebeuren om het Heuvelland toekomstvast te maken. Verbetering van natuur en landschap, de agrarische structuur en de leefbaarheid van het gebied staan hoog op de agenda, aldus wethouder Jan Bormans van Gulpen-Wittem, die namens de drie betrokken gemeenten de bestuurlijk trekker is. Als matchmaker en organisator zal binnenkort, op kosten van de gemeente, een projectleider worden aangesteld die de pilot verder vorm geeft.

Groene diensten
Gedeputeerde Ger Driessen en wethouder Jan Bormans waren nauw betrokken bij het project Duurzaam beheer basiskapitaal groen-blauwe diensten. Het project wordt officieel afgesloten met de presentatie van het door KnowHouse BV opgestelde eindrapport Nog lang niet uitgemergeld. Dit gebeurt donderdag 1 maart tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis van Gulpen-Wittem. Dat het einde van het project en het begin van de pilot samenvallen, is geen toeval. Het eindrapport zit zeer dicht tegen de VORm-systematiek aan, en laat zien hoe je private partijen bij landschapsontwikkeling en groene diensten kan betrekken. Het is daarmee in feite een van de voorstudies van de pilot.

Gedeputeerde Ger Driessen is overtuigd dat de pilot kans van slagen heeft: het kan, en de gemeenten Gulpen-Wittem, Margraten en Vaals, misschien wel de gemeenten met het mooiste landschap van Limburg, gaan het proberen. Dat verdient waardering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet