NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie kiest voor Terpenplan

16 maart 2007

Het Provinciebestuur kiest voor een inrichtingsvariant van de Overdiepse Polder, die in grote lijnen overeenkomt met het Terpenplan, dat de bewoners enkele jaren geleden hebben bedacht. Deze oplossing krijgt brede steun in de regio en wordt ondersteund door de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep Overdiep.

Uitvoering van dat plan verlaagt de waterstand op de Bergsche Maas ten tijde van extreem hoog water met ongeveer 30 cm.

De afgelopen maanden heeft een consortium van adviesbureau's onder aanvoering van Witteveen + Bos onderzoek gedaan naar de (milieu)effecten van een aantal alternatieve inrichtingsplannen. De resultaten zijn samengevoegd in een Projectnota/MER en bijbehorende Adviesnota. De Provincie heeft deze rapporten nu vastgesteld, mede op basis van de unanieme steun vanuit de Stuurgroep Overdiep waarin alle betrokken instanties zijn vertegenwoordigd.

De voorgestelde variant omvat in hoofdzaak het verleggen van de huidige primaire waterkering, de aanleg van 6 à 9 terpen voor de agrarische bedrijven die in de polder blijven en het grotendeels verlagen van de huidige hoogwaterkering. In de nieuwe situatie blijft de polder in agrarisch gebruik en stroomt de rivier er gemiddeld één keer per 25 jaar doorheen.

Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de maatregelen uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de rivier. De Provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan. Zij werkt daarbij nauw samen met de regionale partijen (de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk en het waterschap Brabantse Delta), de betrokken ministeries én met de belangenvereniging van de bewoners en ondernemers in de polder.

Nadat de PKB eind vorig jaar door het parlement is goedgekeurd, is dit één van de eerste projecten waarvoor de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het voorkeursalternatief kan vaststellen.

De Provincie adviseert de staatssecretaris om in te stemmen met het voorkeursalternatief en wil op korte termijn aan de slag met het verder uitwerken van dit alternatief. De bedoeling is om medio 2008 het projectplan gereed te hebben, waarna de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat definitief groen licht kan geven en de wettelijke procedures (onder meer voor het dijkverleggingsplan en aanpassing bestemmingsplannen) van start kunnen gaan. Het streven is om in de loop van 2010 met de uitvoering te kunnen starten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet