NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landbouwschade door zomerganzen ingeperkt

14 maart 2007

In overleg met Zuid-Holland en het Faunafonds heeft de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een Faunabeheerplan voor overzomerende ganzen opgesteld. Gedeputeerde Staten (GS) hebben dit plan goedgekeurd en verlenen de nodige ontheffingen aan de Faunabeheereenheid om op een planmatige wijze de zomerganzenproblematiek op te lossen.

Het nu goedgekeurde plan gaat uit van het reduceren van de ganzenpopulaties tot het niveau dat er nog weinig landbouwschade verwacht wordt. In natuurgebieden zullen eieren geschud worden en ganzen gevangen worden. Buiten de natuurgebieden verlenen GS ontheffingen voor afschot. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid die bestaat uit de verenigde natuurterreinbeheerders, jagers, landbouwers en grondeigenaren. Gezamenlijk zullen deze partijen de nodige inspanningen leveren om het aantal ganzen in Zuid-Holland te verminderen. Zuid-Holland heeft financiën toegezegd voor het vangen van ganzen.

De afgelopen jaren heeft een stijgend aantal ganzen steeds meer landbouwschade veroorzaakt, ondanks allerlei plaatselijke maatregelen om dit tegen te gaan. Om dit probleem op te lossen hebben GS aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland opdracht gegeven een planmatige aanpak uit te werken voor de gehele provincie. Het nu goedgekeurde Faunabeheerplan is daarvan het resultaat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet