NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meerjarenplan Zandmaas II door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld

28 maart 2007

Gedeputeerde Staten hebben voor de overige projecten in het Zandmaasgebied in het Meerjarenplan Zandmaas II definitief vastgesteld. Dit plan behelst een gebiedsgerichte visie om met hulp van de zogenaamde Veermangelden ad. 35 miljoen euro projecten in de Zandmaas te realiseren. Hierbij komen natuurontwikkeling, veiligheid bij hoogwater, wonen, werken en recreatie aan bod. Medefinanciering vanuit de regio is hierbij een voorwaarde. Bij uitvoering van de diverse projecten zal uiteindelijk 460 hectare nieuwe natuur als rijks Ecologische Hoofdstructuurgebied zijn gerealiseerd.

De hoogwatergeul Lomm is momenteel in uitvoering. De huidige grondverzetwerkzaamheden naderen het punt, dat binnenkort de zandzuiger in het project aan de slag kan gaan. Voor het project Maaspark Well wordt momenteel door initiatiefnemers een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Ditzelfde geldt voor het realiseren van een zandverwerkingsinstallatie bij Raaieinde, gemeente Horst.


Het conceptplan is in januari 2007 aan de regiopartners voorgelegd. Dit zijn gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders en de rivierbeheerder Rijkswaterstaat, alsmede de regionale delfstoffenwinners. Vervolgens is door Gedeputeerde Staten advies gevraagd van de Statencommissie voor Verkeer, Waterstaat en Milieu.

Gedeputeerde Staten richten vooral hun vizier op de navolgende projecten:

- de nevengeulen Baarlo, Afferden en Stadsweide Roermond;
- de hoogwatergeulen Raayweide Venlo en Venlo-Velden;
- de reactivering van de Oude Maasarm Ooijen-Wanssum.

Realisering van deze projecten is voorzien in de periode 2007 tot 2015.

Per project zal een stuurgroep worden samengesteld.
Op het moment dat projecten de komende jaren daadwerkelijk in beeld komen, zullen omwonenden in de vorm van informatieavonden op de hoogte worden gesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet