NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Toetsingkader geen oplossing voor groeiende melkveehouders

27 maart 2007

Het toetsingskader Natura 2000 en ammoniak biedt voor enkele honderden veehouderijbedrijven geen oplossing als zij willen uitbreiden. Dat wordt bevestigd door een inventarisatie van LTO Noord in Overijssel en Gelderland. Daarom moet volgens LTO Noord spoedig werk worden gemaakt van het zogenoemde 'gebiedsgerichte maatwerk', waarin aanvullend op het toetsingskader zou worden voorzien. Het beperken van uitbreidingsmogelijkheden leidt tot een stagnerende bedrijfsontwikkeling. Bij de inventarisatie van knelgevallen gaat LTO Noord uit van de bedrijven die liggen binnen 500 meter van een Natura 2000-gebied. Het toetsingskader is het resultaat van onderhandelingen tussen LTO, LNV, provincies en gemeenten. Doel is te voorkomen dat bedrijven op slot zitten in afwachting van de provinciale uitwerking van Natura 2000. Voor veel bedrijven biedt het toetsingskader wel soelaas.

In een aantal gebieden biedt het toetsingskader evenwel geen oplossing. Dit komt door de kleinschaligheid van het gebied, beperkte huiskavels, vee-intensiteit en stapeling van natuur en milieuwetgeving.

LTO Noord voorzitter Jan Heijkoop legt uit waarom LTO Nederland onlangs toch akkoord is gegaan met het toetsingskader: 'Het toetsingskader zoals dat er ligt was het maximaal haalbare in de onderhandelingen. Graag hadden we bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van ammoniaksaldering opgenomen. Daarvoor hebben we helaas onvoldoende steun gekregen. Wel is toen ook overeengekomen dat voor bedrijven, die niet met het toetsingskader uit de voeten kunnen, zou worden gezocht naar andere oplossingen. Dat betekent dat per gebied of regio ruimte moet worden gemaakt. Hiervoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen: LNV, provincies, gemeenten en LTO zelf'. Met ons bezoek aan Twente willen we aangeven dat hier snel werk van gemaakt moet worden.

De commissie Ruimtelijke Ordening van LTO Noord bracht dinsdag jl. een werkbezoek aan Twente. LTO Noord bestuurder Jan Kuks legde op zijn bedrijf in Nutter uit dat gebieden zoals Twente veel gespecialiseerde melkveebedrijven hebben met versnipperde verkaveling. "Onze bedrijven komen lang niet aan 60% huiskavel. Daarvoor is het gebied gewoon te klein en de claims vanuit natuur te groot" aldus Kuks.

Tegelijkertijd wordt het gebied getroffen door een stapeling van allerlei wetgeving en gevolgen van natuurplannen. Kuks: 'Voortdurend leggen we uit dat alle beleidsnota's en plannen de bedrijven op slot zetten. Iedereen begrijpt dat dit uiteindelijk slecht is voor de bedrijven en daarmee voor het landschap en ons cultureel erfgoed. Maar om vervolgens de stap te zetten naar plannen die wl ruimte geven blijkt telkens een groot probleem. Het zou goed zijn als eerst wordt gekeken naar wat nodig is om de landbouw in het gebied te houden en dn te kijken naar wat er nog kan als alle plannen zijn uitgevoerd'.

LTO Noord stelt dat op basis van een inventarisatie van de knelbedrijven verschillende maatregelen kunnen worden genomen: saldering, herverkaveling, bedrijfsverplaatsing, en het bijstellen van de natuurambities. Heijkoop: 'Ook het bijstellen van natuurdoelen hoort wat ons betreft daar nadrukkelijk bij want we hebben met de minister afgesproken dat maatregelen en doelen getoetst moeten worden op haalbaarheid en betaalbaarheid. En geen van de betrokken partijen mag weglopen van zijn medeverantwoordelijkheid voor landbouwgebieden.'Hij benadrukt dat de aanpak van dit probleem niet kan wachten op de beheerplannen: 'Daarvoor hebben provincies drie jaar de tijd. Zoveel tijd hebben bedrijven die verder willen niet'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet