NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Melken voor het klimaat

23 maart 2007

Melkveehouders kunnen op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen uit het eigen bedrijf met ruim 20% verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek van CLM. Daarmee komt de kabi-netsdoelstelling van 30% reductie binnen bereik.

Samen met melkveehouders in de Alblasserwaard heeft CLM een lijst van 22 haalbare en betaalbare maatregelen opgesteld om de uitstoot van klimaatgassen te verminderen. Die vermindering komt bovenop de reductie van 10% die de melkveehouders van de agrarische na-tuurvereniging Den Hâneker in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard al hadden behaald in de afgelopen 15 jaar. De melkveehouderij draagt vooral bij aan de uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas.

Tot dusverre verliep de reductie van die uitstoot vooral door de daling van het aantal koeien en het terugbrengen van het gebruik van dier-lijke en kunstmest. Voor de komende jaren liggen de mogelijkheden op het terrein van voerrantsoen, graslandbeheer en de productie van duurzame energie (biomassa, wind, zon). Voorbeelden zijn de toe-voeging van meer granen in het veevoer, het vermijden van totale graslandvernieuwing en splitsen van de kunstmestgift in kleinere por-ties. Ook het gebruik van meer biodiesel, de teelt van wilgen voor energiecentrales en de vergisting van dierlijke mest ten behoeve van de energieproductie zijn in beeld. Den Hâneker en CLM willen enkele van deze mogelijkheden verder gaan onderzoeken op haalbaarheid in de praktijk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet