NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VVD bezorgd over geringe voortgang particulier natuurbeheer

6 april 2007

De VVD maakt zich grote zorgen over de realisatie van de beoogde omslag van verwerving van natuurgebieden naar meer beheer; in het veld gebeuren andere dingen. De VVD zei dit in het Algemeen Overleg over de begroting van het ministerie van LNV voor 2007 op 4 april.
De partij pleit voor rijksregie als het beleid niet goed wordt uitgevoerd. De PvdA vindt dat actie nodig is vanwege de ontwikkelingen in het Groene Hart, en wil extra regie op weidevogelbeheer in het geval dat geld niet goed wordt uitgegeven. Volgens D66 moet juist de verwerving van natuurgebieden aandacht krijgen. De partij pleitte voor structurele financiering voor het Groene Hart, waardoor meer zekerheid ontstaat voor initiatiefnemers. Ook aan groen in en om de stad (GIOS) zou minister Verburg van LNV meer aandacht moeten besteden.

De minister zegde de Kamer toe nadrukkelijker te sturen op de ontwikkeling van het Groene Hart. Middelen voor de jaren na 2007 zijn echter nog niet beschikbaar. De aanpak van het weidevogelbeheer vindt, aldus de minister, op voortvarende manier plaats onder leiding van de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen. De minister was het 'zeer eens' met het bieden van extra mogelijkheden aan particuliere beheerders voor de realisatie van de EHS, maar wil wel bezien wat het effectiefst is. Ze houdt strak toezicht en komt mogelijk met voorstellen naar aanleiding van de lopende onderzoeken van het Milieu- en Natuurplanbureau en de Algemene Rekenkamer. De minister wil burgers betrekken bij de realisatie en het onderhoud van GIOS.
(bron: IPO)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet