NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wat willen burgers met natuur- en milieueducatie?

17 april 2007

VROM heeft burgers uitgenodigd mee te denken over de nieuwe nota natuur- en milieueducatie (NME). 64 burgers hebben geadviseerd over de nieuwe aanpak van NME. Tijdens een bijeenkomst op 30 maart 2007 liet VROM de deelnemers weten wat het met de adviezen doet.

De ministeries van VROM, LNV en OCW zullen in de nieuwe nota NME samen aangeven hoe zij natuur- en milieueducatie willen aanpakken. VROM wilde burgers betrekken bij de ontwikkeling van de nota omdat natuur- en milieueducatie gaat over activiteiten om mensen te laten leren over natuur en milieu.

Bekendheid NME vergroten
Velen weten niet dat met NME allerlei activiteiten voor kinderen en volwassenen worden bedoeld. Activiteiten waardoor mensen iets leren over natuur en milieu, zoals een energiebesparingsproject in een wijk, een bezoek aan een afvalverwerkingsbedrijf of een kinderboerderij. Vanwege de slechte naamsbekendheid van NME adviseerden burgers om het imago van NME te verbeteren en de bekendheid te vergroten. Ook vonden ze het belangrijk de kennis over natuur en milieu van mensen op andere manieren te vergroten. Vooral door betere voorlichting. De deelnemers adviseerden voor die voorlichting veel meer gebruik te maken van televisie om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Eens met burgers
VROM vindt ook dat NME bekender moet worden. Zodat scholen, gemeenten en provincies beter weten wat ze met NME kunnen en er daardoor meer aan gaan doen.

Ook wil VROM de voorlichting over het milieubeleid verbeteren. En zichtbaar maken wat bepaalde beleidsmaatregelen voor effect hebben en wat de overheid aan milieuproblemen doet.

De deelnemers vonden het goede voorbeeld geven belangrijk, zeker als overheid. Dan stimuleer je mensen en dat werkt beter dan een belerend vingertje. Het Rijk is het hier mee eens en is dan ook bezig om zijn inkopen duurzaam te doen. Minister Cramer van VROM wil kijken hoe ze dat nog beter kan doen.

Verantwoordelijk voor eigen leefomgeving
De deelnemers gaven aan dat burgers een actievere speler voor NME kunnen worden. De deelnemers voelen zich verantwoordelijk voor hun directe leefomgeving. Ze zijn bereid zich daarvoor in te zetten. Maar daarvoor moet de overheid wel mogelijkheden geven. Dankzij het advies van de burgers zal er in de nieuwe nota NME meer aandacht zijn voor het stimuleren van burgers om zelf activiteiten te ondernemen voor NME. Daarnaast onderzoekt VROM samen met andere ministeries of het burgers beter zou kunnen ondersteunen die zelf initiatieven nemen gericht op natuur, milieu en duurzaamheid.

Beleid met burgers
Dit burgerparticipatieproject vond plaats binnen het programma Beleid met burgers. Het programma is in 2002 opgezet om overheidsbeleid beter aan te laten sluiten bij wat mensen beweegt. VROM wil middenin de samenleving staan en samen met burgers zijn agenda bepalen, beleidsvoorstellen maken, beleid uitvoeren en handhaven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet