NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies Overijssel en Friesland maken bezwaar tegen Natura 2000 aanwijzing

11 april 2007

Het ministerie van LNV is in gesprek met de provincies Overijssel en Friesland over het definitief toewijzen van Natura 2000 gebieden in deze twee provincies. In 2004 heeft de Europese Commissie een communautaire lijst vastgelegd: Natura 2000. Zodra een gebied op de communautaire lijst is geplaatst, geldt voor dat gebied het beschermingsregime van artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

De lidstaten zijn verplicht gesteld om uiterlijk binnen 6 jaar na vaststelling van deze lijst, het gebied als Natura 2000-gebied aan te wijzen. Het Natura 2000 programma is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.

In Nederland is er in twee provincies protest aangetekend tegen de lijst. Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft op 13 februari 2007 een zienswijze ingestuurd over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. De provincie Overijssel is van mening dat Wierdense Veld niet als Natura 2000-gebied zou moeten worden aangewezen. Overijssel is van mening dat daar onvoldoende ecologische argumenten voor aanwezig zijn. Gedeputeerde Piet Jansen van Landelijk Gebied stelt bijvoorbeeld dat het College bezwaar heeft tegen de manier waarop de gebieden worden aangewezen: In sommige gevallen begrijpen wij ook de keuze van de gebieden niet. Ook stelt het College dat veel boerenbedrijven in Overijssel door de aanwijzing in de problemen kunnen komen.
Ook het College van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft op 14 februari een zienswijze ingestuurd. Daarin is er overigens geen sprake van afwijzingen van één of meer Natura 2000-gebieden in deze provincie.

Wanneer Nederland een in procedure gebracht Natura-2000 gebied niet als zodanig aanwijst, dan loopt Nederland kans door de Europese Commissie voor het Europese Hof te worden gedaagd. Minister Verburg heeft toegezegd in overleg te treden met de provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet