NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Coalitie Zuid-Holland benoemt vijf offensieven

18 april 2007

CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP hebben woensdagmiddag 18 april in het provinciehuis van Zuid-Holland hun coalitieakkoord gepresenteerd.Duurzaam denken, dynamisch doen, is het motto voor de periode 2007-2011. Duurzaam denken, omdat een beter milieu en een veilige leefomgevingcentraal staan in het akkoord, onder meer door het stimuleren van kenniseconomie die zich met deze vraagstukken bezig houdt. Daarnaast wil de coalitie zorgen voor minder regels en ligt het accent de komende vier jaar op uitvoering.

De coalitiepartners benoemen in het akkoord vijf offensieven: duurzaamheidsoffensief; groenoffensief; bereikbaarheidsoffensief; economisch offensief en jeugdoffensief.
De offensieven in 't kort:

Duurzaamheidsoffensief
De coalitie wil een CO2-reductie van 20% in Zuid-Holland; een aandeel duurzame energie van 20%; een energiebesparing van 20% (in 2020), realisatie 350 MW windenergie. De provinciale organisatie moet een CO2 neutrale huishouding en 100% duurzame aanbesteding. Voor dit offensief wil de coalitie 70 miljoen inzetten.

Groenoffensief
De komende vier jaar moet zo’n 3500 ha extra groen- en recreatiegebieden worden gerealiseerd. Hiervoor wil de coalitie via het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 385 miljoen inzetten.

Bereikbaarheidsoffensief
Dat betekent: extra investeringen in wegen, vaarwegen, fietspaden, openbaar vervoer en vervoersknooppunten om de bereikbaarheid van Zuid-Holland te verbeteren. Hiervoor wil de coalitie circa 1 miljard inzetten.

Economisch offensief
Investeren in een krachtige economie met sterke innovatieve
clusters (60 mln.); de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
verder verbeteren (16,5 mln.); 750 ha bedrijventerrein herstructureren en 250 ha nieuw aanleggen (50 mln.) en investeren in vrijetijdseconomie (13 mln.).

Jeugdoffensief
De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten ieder jaar met een week
worden teruggebracht; jongeren die ten onrechte in een justitiële inrichting zitten moeten daar uit worden geholpen en de groei in de jeugdzorg moet worden opgevangen. Hiervoor wil de coalitie naast de rijksmiddelen ruim 75 miljoen inzetten.

"Voor en tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we veel adviezen ontvangen uit de samenleving, en die nemen we ter harte. We streven naar een groot draagvlak voor het provinciaal beleid. We zullen bij de uitwerking van het akkoord dan ook gesprekken gaan voeren met de samenleving," aldus coalitiewoordvoerder Asje van Dijk. "Het is daarbij zaak dat de provincie de komende vier jaar veel duidelijker aan de burger laat zien, waar zij mee bezig is en wat daarvan de directe gevolgen zijn voor de burger."

Provinciale Staten hebben het coalitieakkoord ontvangen. Op 25 april is de officiële presentatie in PS. Dan wordt ook het nieuwe college benoemd. Het hele akkoord is te vinden op: www.zuid-holland.nl. Daar staat ook een overzicht van de kandidaat-gedeputeerden en de portefeuilleverdeling.

Samenvatting Coalitieakkoord 2007-2011

Duurzaam denken, dynamisch doen
…is het motto van dit akkoord. Duurzaam denken: innovatie biedt oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ruimte, water, milieu, veiligheid en mobiliteit. Dynamisch doen: daadkrachtig inspelen op kansen en uitdagingen in de provincie. De coalitie benoemt vijf offensieven:duurzaamheidsoffensief; groenoffensief; bereikbaarheidsoffensief; economisch offensief en jeugdoffensief.
Een overzicht van de meest opvallende ambities en maatregelen per hoofdstuk:

Gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

CO2 reductie van 20%, een aandeel duurzame energie van 20% en een energiebesparing met 20% (in 2020).

Realiseren van 3500 hectare extra groen- en recreatiegebieden in onder andere de Groen Blauwe Slinger, Midden-Delfland, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bentwoud en Midden-IJsselmonde.

Klimaatbestendige ontwikkeling van het project Zuidplaspolder (RZG). Met daarin tot 2020 minimaal 7000 woningen, 280 hectare glas (200 nieuw, 80 herstructureren), 325 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de benodigde infrastructuur inclusief openbaar vervoer.

Ontwikkeling locatie Valkenburg. Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit: 4000 tot 7000 woningen, behoud groene buffer aan de zuidzijde (circa 300 ha.) en een bedrijventerrein (max. 40 ha.)

Opstellen en uitvoeren van een actieplan ‘Verbetering kwaliteit van het landschap’: tegengaan verrommeling, sanering oud glas en vervallen opstallen, overgangszones stad-landschap (actieplan voor de zomer 2008 gereed).

Verbeteren karakteristieke landschapselementen. Substantiële vermindering van verspreid glas (200 ha.), herstructurering en verduurzaming van bestaand glas.

Herstructureren van bedrijventerreinen en kantoorlocaties (750 ha.).

Integrale bereikbaarheid

Een stijging van de OV-kwaliteit en meer OV-reizigerskilometers: 1 à 2 % op jaarbasis.

Aanleg ontbrekende schakels voor één hoogwaardig regionaal railnet, zoals RijnGouweLijn, Randstadrail, Merwedelingelijn én beter benutten van bestaand spoor, zoals Stedenbaan.

Versneld uitvoeren van het programma buscorridors, zoals: Alphen-Schiphol, Duin- en Bollenstreek-Schiphol en Goeree-Overflakkee-Stadsregio Rotterdam.

Een bijdrage leveren aan een hoogwaardig busnetwerk in de Drechtsteden.

Stedenbaan: ambitie van 6 stoptreinen per uur op de ‘Oude Lijn’ en 4 keer per uur op de Goudse Lijnen. Bij het Rijk aandringen op voldoende capaciteit op het hoofdspoor. In ieder geval is nodig dat de lijn tussen Den Haag - Delft - Rotterdam viersporig wordt (aanleg 2008).
Opening nieuwe Stedenbaanstations (Sassenheim, Schiedam-Kethel, Gouweknoop Westergouwe, Bleiswijk/Zoetermeer); doortrekken naar andere Randstadprovincies (o.a. aansluiting op lijn Haarlem-Schiphol-Utrecht).

RijnGouwelijn: in verband met de uitslag van het Leidse referendum wordt in het proces enkele maanden uitgetrokken om Leiden in de gelegenheid te stellen alternatieven in te brengen en op haalbaarheid te onderzoeken. Doel: realisatie van de RijnGouweLijn als één doorgaande verbinding van Gouda naar de kust.

Realisatie Merwede-Lingelijn: lighttrain rijdt in 2009.

Personenvervoer en goederenvervoer over water uitbouwen.

80 kilometer extra fietspaden aanleggen.

Hogere verkeersveiligheid: substantiële vermindering van dodelijke slachtoffers. Alle provinciale wegen dienen te voldoen aan de eisen van het concept ‘duurzaam veilig'.

Een concurrerende, innovatieve en duurzame economie

Behoud van 5800 hectare netto teeltareaal voor glastuinbouw.

750 hectare bedrijventerreinen herstructureren en 250 hectare nieuw aanleggen.
Voor de zomer van 2008 moet zijn uitgezocht, hoe substantiële ruimtewinst geboekt zou kunnen worden op nieuwe bedrijventerreinen.

Bij herstructureren scherper inzetten op ruimtewinst. Uitgangspunt: minimaal 10% extra vloeroppervlakte door meervoudig of intensiever ruimtegebruik, en bezien hoe dit percentage te verhogen. Regionale afstemming over bedrijventerreinen en kantoorlocaties is noodzakelijk.

De vorming van science parks, zoals Bio Science Park Leiden, Science Port Holland (Kennisboulevard A13) en Den Haag internationale zone ruimtelijk ondersteunen.

Stimuleren van de kennisoverdracht en innovatie in het MKB, in het bijzonder in vier sterke clusters: greenports, bio- en lifesciences, water- en deltatechnologie, transport en logistiek.

Terugdringen van de schooluitval in het beroepsonderwijs en versterken van de aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt.

Maatschappelijke participatie

Een jaarlijkse reductie van de wachtlijsten in de jeugdzorg met 1 week ten opzicht van de wettelijke termijn van 9 weken, en daarbij de zorg in de keten beter organiseren.

Na indicatie zo snel mogelijk opname voor behandeling. Indien geen tijdige behandeling kan worden aangeboden, kan ambulante zorg worden ingezet.

In het ‘plan van aanpak wachtlijsten’ opnemen: realiseren van vergroting capaciteit voor opvang van kinderen zonder strafblad, waarbij speciale aandacht voor opvang zwakbegaafden.

Een impuls geven aan de werving van pleegouders.

Sterkere positie van regionale omroepen.

Daadkrachtig en slagvaardig bestuur
Een ‘actieprogramma provincie nieuwe stijl’ met als doelen:
a Verdere concentratie op hoofdtaken;
b Aanpak van de bureaucratie, vereenvoudiging regelgeving en versnelling van procedures (o.a. op het gebied van milieu en jeugdzorg);
c Vermindering bestuurlijke drukte (w.o. herijking interbestuurlijk toezicht).

De coalitie wil dat het college met gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en waterschappen het gesprek aangaat over beëindiging van taken of overdracht ervan.

Streven naar één vervoersautoriteit voor de Randstad.

Bereidheid ook op Randstadniveau intensief samen te werken als de oplossing van thema’s, zoals bereikbaarheid, daarom vragen. Mede gelet op het kabinetsstandpunt:geen ambitie om de komende vier jaar te werken aan een Randstadprovincie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet